Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Tučín

Vyhledávání

Tučín

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Přerov
Katastrální území: Tučín
Mapové listy: 2513, 25132
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně - úsek Sever
Lokalizace: S. okraj obce, jjz. od k. 236, 2,2 km ssz. od k. 289.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný a částečně zavezený lom v travertinech
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 638

Geologie

Geologická charakteristika: Střednopleistocénní travertiny v Tučíně vysrážené na prameni minerální temperované vody mají tvar ploché kupy uložené v mělké mísovité depresi. Ve středu ložiska převládají pevné travertiny těžené původně jako dekorační kámen. Pevné travertiny faciálně přecházejí k okrajům do lavicovitých travertinů a sintrových písků. V přímém nadloží karbonátů je vyvinuta poloha slínů, které reprezentují počátek sedimentace. Na povrchu travertinů leží zcela odvápnělá půda typu terra fusca. V profilu je zachován úplný sled měkkýší fauny první poloviny pravého interglaciálu, od pozdně glaciální v podloží slínů, která odpovídá koncové fázi předchozího glaciálu, předcházejícího vlastní tvorbě travertinů. Svrchní část travertinové kupy podlehla destrukci, takže druhá polovina interglaciálu není zachována. Chladná obratlovčí fauna (Vaňura 1943, Ložek - Tyráček 1958) pochází z korozních dutin mladších než vlastní travertin. Travertin stratigraficky odpovídá s největší pravděpodobností holsteinskému interglaciálu (Kheil 1965). Jeho vznik je spojen s vývěry teplých minerálních vod, které jsou vázány na holešovské zlomové pásmo. Nejlépe odkryté travertiny jsou v lomu, který je situovaný v blízkosti středu kupy a kde i vyvěrá teplý minerální pramen, který je dnes odčerpáván vrtem pro potřeby místního koupaliště. V případě jeho nevyužívání voda přetéká a plní jezírko na dně lomu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér - pleistocén
Témata: geologie, paleontologie, petrologie, mineralogie
Jevy: výchoz, inkrustace, charakteristická hornina, minerál
Původ geologických jevů (geneze): chemogenní, sedimentární
Hornina: travertin
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná geologická a paleontologická lokalita, jedná se o nejlépe zachovanou pleistocénní travertinovou kupu v České republice. Bohaté naleziště měkkýší a obratlovčí fauny.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme zařadit mezi chráněná území ČR. Jedinečný výskyt travertinů v České republice. 3.11.2011; Beze změny 21.11.2017;

Literatura

Vaňura, J. (1943): Sintrové výlitky mozkoven pleistocenních lišek ledních z travertinů v Tučíně u Přerova a geologické poměry této lokality. - Rozpravy II. tř. České akademie, LII (1942), 19, 1-30. Praha. Ložek, V. - Tyráček, J. (1958): Stratigrafický výzkum travertinu v Tučíně u Přerova. - Anthropozoikum VII, 261-286. Praha. Kheil, J. (1965): Pleistocénní ostrakodi z travertinu v Tučíně u Přerova. - Věst. Ústř. úst. geol., 40, 6, 409-417. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tyráček Jaroslav, 29.11.93
Aktualizoval(a): Vít Jan 18.05.11, Vít Jan 03.11.11, Tomanová Petrová Pavla 21.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 638 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/638.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiří Rudolský
Jiří Rudolský
Pohled na lokalitu Tučín., Miroslav Bubík, 2017
Travertiny v Tučíně, detail., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Travertiny na lokalitě Tučín., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Travertinové jezírko, Jan Vít, 2014
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]