Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Znojmo - za Albertem

Vyhledávání

Znojmo - za Albertem

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Znojmo
Mapové listy: 3413, 34131
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: Stěna za areálem NC Albert, na ulici Brněnská, v areálu bývalých Dřevařských závodů, 1 km VSV. od kóty 258, 0,5 km SZ. od kóty 216.
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: 10 m vysoká stěna v hliništi
Technický objekt: hliniště
Exkurzní lokalita: ano
ID : 631

Geologie

Geologická charakteristika: Významný profil sprašovou stěnou je obnažen v opuštěném hliništi na jv. okraji Znojma, nyní v areálu hypermarketu Albert. V 8 m vysoké stěně vystupuje ve sprašové sérii 40-60 cm mocná iniciální hnědozem, která svým vývojem odpovídá PK I (Stillfried B) a PK II. Ve spodní části odkryvu vystupují dvě mohutné fosilní černozemě, spodní se těsně přimyká k podložnímu paranědozemnímu horizontu B (PK III - Stillfried A). Ten je vyvinut na písčitých spraších, které směrem do podloží (pod úrovní bývalého hliniště) přecházejí až v naváté písky (střední pleistocén). Tento profil představuje jeden z nejvýznamnějších svrchnopleistocénních sprašových profilů na jv. Moravě. V podloží vystupují petromiktní fluviální písčité štěrky (střední pleistocén). Povrch fluviální akumulace je 10 m, báze 2 m pod hladinou Dyje. V podloží jsou neogénní jíly, sility, písky a štěrky o mocnosti 26 m. Ty spočívají již na krystaliniku JV. okraje českého masivu. Nově lokalitu zpracovali Havlíček a Smolíková (1995).
Regionální členění: Karpaty - kvartér západních Karpat
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: geologie, petrologie, stratigrafie
Jevy: charakteristická hornina, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru)
Hornina: spraš, písek, půda (ornice)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Svrchnopleistocénní sprašový komplex s PK I. až PK III., ojedinělý svým komplexním vývojem na jv. okraji Českého masívu.
Střety zájmů: právo vlastnické, průmysl
Popis střetů zájmů: Soukromý pozemek Dřevařských závodů Znojmo.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita se nachází na parkovišti hypermarketu Albert. Část stěny je volně přístupná, část (s fosilními půdami) je za plotem soukromého pozemku. 12.8.2016;

Literatura

Batík, P. et al. (1977): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, list 34-131 Šatov.- MS Archiv ČGÚ Praha. Havlíček, P. a Smolíková, L. (1995): Vývoj svrchnopleistocenních eolických sedimentů ve Znojmě-Dřevařských závodech.- Vest. CGÚ, 70, 1, 67-74. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Uhlířová Ivana, 29.11.93
Aktualizoval(a): Tomanová Petrová Pavla 30.10.03, Tomanová Petrová Pavla 12.08.16

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 631 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/631.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Spraše na lokalitě u hypermarketu Albert., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Spraše na lokalitě u hypermarketu Albert., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Významný profil sprašovou stěnou v opuštěné cihelně., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Významný profil sprašovou stěnou v opuštěné cihelně., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Významný profil sprašovou stěnou v opuštěné cihelně., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Významný profil sprašovou stěnou v opuštěné cihelně., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]