Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Sedlešovice

Vyhledávání

Sedlešovice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Znojmo
Mapové listy: 3413, 34132
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: Stěna za skupinou garáží v úvozové cestě 2 km JJV od kóty 344, 2 km JZ od k. 216.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Výchozy (až 8 m vysoké) v zářezu cesty.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 630

Geologie

Geologická charakteristika: V odkryvu za garážemi je obnaženo světle žluté souvrství eolických a deluvioeolických sedimentů o mocnosti 10-12 m, souvrství lze sledovat v délce ca 60 m. V souvrství je až 5 pohřbených fosilních půd. Na sv. okraji odkryvu vystupuje v podloží celého komplexu fluviální akumulace, která odpovídá morfologickou pozicí mladšímu štěrkopískovému pokryvu (spodní pleistocén). Pro celý odkryv je typická teleskopická stavba sprašových a deluvioeolických sedimentů. Z nejvyšší interglaciální půdy, která patrně odpovídá hranici střední-svrchní pleistocén, se dochoval pouze asi 15-20 cm mocný karbonátový horizont. Další interglaciální půda se dochovala ve formě parahnědozemě s humózním horizontem A. Pravděpodobně odpovídá R1-R2. Dále následuje silně zvětralá parahnědozem se zbytkem humózního horizontu A. Pro čtvrtou interglaciální půdu je typický mohutný humózní horizont (10 cm), spočívající na rubefikovaném parahnědozemním horizontu B. Spraš, která byla substrátem pro tento půdotvorný proces, plynule přechází do fluviálních hlín a písků mladšího štěrkopískového pokryvu (spodní pleistocén).
Regionální členění: Karpaty - kvartér západních Karpat
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: geologie, petrologie, kvartérní geologie
Jevy: fosilní půdy
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru)
Hornina: spraš
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Význačný spodno- až střednopleistocénní profil sprašovým a deluvioeolickým souvrstvím včetně 5 pohřbených fosilních půd.
Střety zájmů: právo vlastnické
Popis střetů zájmů: S vlastníky nedalekých garáží a místním ZD.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: v dobrém stavu, beze změny 3.8.2016;

Literatura

Smolíková, L.-Zeman, A. (1979): Fossilboden im Profil von Sedlešovice und ihne Beziehung den Flussablagerungen. - Věst. Ústř. Úst. Geol., 54, 4, 215-224. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel, 29.11.93
Aktualizoval(a): Tomanová Petrová Pavla 30.10.03, Tomanová Petrová Pavla 03.08.16

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 630 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/630.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Celkový pohled na lokalitu., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Poloha fosilní půdy ve spraši., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Sedlešovice - půdní horizony ve spraších, Pavla Tomanová Petrová, 2003
Sedlešovice - deluvioeolické polohy ve spraších, Pavla Tomanová Petrová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]