Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pazderna

Vyhledávání

Pazderna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Praha-západ
Katastrální území: Tuchoměřice
Mapové listy: 1223, 12232
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: Hřbítek v polích, 200 m vjv. od sv. okraje osady Pazderna, 900 m vjv. od hřbitovního kostela Sv. Vavřince u osady Černovičky.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Silicitový hřbítek jen částečně narušený těžbou kamene.
ID : 63

Geologie

Geologická charakteristika: Nepravidelné čočkovité těleso buližníků (šedé až černé proterozoické silicity) vypreparované z proterozoických břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny ještě před transgresí kříd. moře. Během svrch.cenomanu a spod. turonu tvořilo nevelký ostrov v křídovém moři, na jehož úpatí se tvořily slepence , jejichž základem jsou valouny buližníků a břidlic spojených vápnitým tmelem. V tmelu jsou zachovány úlomky schránek ústřic, ramenonožců, serpulidů, ježovek a dalších živočichů kříd. moře. V křídových bazálních sedimentech se nalézají zbytky žraloků, drobné koprolity bezobratlých obyvatel dna moří. Abrazní tvary jsou nejlépe dochované zvláště na východní a jižní straně hřbítku. Ochranu zasluhují přisedlé křídové organismy, přitmelení epibionti. Jedná se o unikátní lokalitu ve světovém měřítku. Mnoho těchto příkladů je navštěvováno zahraničními odborníky, jako referenční a studijní body. Příklady těchto osídlení jsou součástí ekologických učebnic, atd. Přítomny jsou také fosforitové krusty důležité pro paleogeochemická studia, respektive pro studia paleoprostředí. U lokality je třeba kontrolovat snahu o překrytí drobnými deponiemi a také o postupné zanesení povrchu větrnou sedimentací z polí, což by mohlo spolu s náletem dřevin způsobit rovněž zánik.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: proterozoikum, mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: geomorfologie, paleontologie, geologie, stratigrafie
Jevy: selektivní eroze, zkameněliny - fauna, skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: buližník, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2250     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita s velkým vědeckým potenciálem v oblasti geologie a paleontologie, ochrana silicitového kamýku, studia jevů spjatých s existencí křídového moře.Zachovalý hřbítek křídového reliéfu (jen málo porušený těžbou). Lokalita je instruktivní pro konfigurace mořského pobřeží před 90 milióny let. Lokalita má studijní význam pro řešení prostředí v době velkých zvratů v biologickém světě i v jeho fyzikálně-chemickém pozadí. Jsou to dnes aktuální mezinárodní výzkumné úkoly. Lokalita je studována v mezinárodním projektu UNESCO-IGCP. Bohaté naleziště fosilií - paleontologická lokalita jako součást národního přírodního bohatství.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Možnost depónií z okolních polí (ať již humusu nebo jiných organik leptajících povrchy a fosílie, nebo kamenů vysbíraných na poli). Deponie je nutno uložit jinam nebo je citlivě provást, vzhledem k významu lokality. Lokalita je zároveň významný a funkční (ekologicky) krajinný prvek, který by měl být chráněn.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mašek, J. et al. (1986): Základní geologická mapa ČSSR 1 : 25 000, list 12-232 Buštěhrad. - Čes.geol. úst. Praha. Mašek, J. et al. (1990): Vyvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1 : 25 000, list 12-232 Buštěhrad. - Čes.geol. úst. Praha. Žítt, J. (v tisku): Výskyty fosforitů v příbřežním vývoji české křídy. - Zpr.geol.výzk. r. 1992. Čes. geol. úst. Praha.; Ložek V., Kubíková J., Špryňar P. a kol. (2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.471 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Nekvasilová Olga, Žítt Jiří, 30.11.93
Aktualizoval(a): Adamovič Jiří 17.02.07, Jirková Pavlína 17.02.09, Zelenka Přemysl 21.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 63 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/63.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Buližníkový hřbítek v polích vypreparovaný ze starohorních břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny ještě před nástupem křídového moře. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Buližníkový hřbítek v polích vypreparovaný ze starohorních břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny ještě před nástupem křídového moře. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Buližníkový hřbítek v polích vypreparovaný ze starohorních břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny ještě před nástupem křídového moře. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Buližníkový hřbítek v polích vypreparovaný ze starohorních břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny ještě před nástupem křídového moře. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Buližníkový hřbítek v polích vypreparovaný ze starohorních břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny ještě před nástupem křídového moře. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Buližníkový hřbítek v polích vypreparovaný ze starohorních břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny ještě před nástupem křídového moře. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]