Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Žerotice

Vyhledávání

Žerotice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Žerotice
Mapové listy: 3411, 34113
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: Pískovna u vozové cesty, 350 m SZ. od Z. okraje obce.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Částečně zarostlá stěna v příležitostně využívané pískovně.
Technický objekt: pískovna
ID : 629

Geologie

Geologická charakteristika: V 4-5 m vysoké stěně pískovny lze na vzdálenost ca 50 m sledovat výchozy sedimentů ottnangu. Na bázi vystupují zelené jemnozrnné štěrčíky s málo opracovaným převážně křemenným materiálem a chloritickým tmelem. V z. části stěny tyto polohy laterálně přecházejí do zelených jemně písčitých jílů (mocnost ca 1 m). V nadloží jsou uloženy 25-30 cm mocné jemně až středně zrnité křemité štěrky s písčitým tmelem. Na ně nasedá 3,0-3,5 m mocná poloha rezavě žlutošedých jemně zrnitých a křížově zvrstvených písků. Na bázi této polohy jsou zjevně redeponované málo mocné (3 cm) polohy a čočky zelenošedých jílů, přemístěných zřejmě v příbřežní mořské oblasti. Nejvyšší část stěny pískovny tvoří kvartérní spraše s valouny (přemístěné soliflukcí z nadložní kvartérní terasy). Profil na lokalitě odkrývá sedimenty mořského estuaria a jezer spodnomiocénního stáří (stupeň ottnang). Na lokalitě byly vyčleněny 4 litofacie (Gazdová 2017) - písky St, Sk, Slt a Sl. Gazdová (2017) se domnívá, že se jedná zřejmě o fluviální sedimenty.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - jižní část
Stratigrafie: kenozoikum - neogén - miocén - spodní miocén - ottnang
Témata: stratigrafie, sedimentologie
Jevy: čeřiny, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek, štěrk
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita navrhovaná do stupně C pro relativní vzácnost odkryvů v této litofacii ottnangu S od Znojma.
Střety zájmů: těžba povrchová, rekultivace
Popis střetů zájmů: Příležitostná těžebna písku (patrně na soukromém pozemku), obecní úřad by měl být informován o zájmu geologů na pokračující těžbě než na její aplanaci.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita v dobrém stavu, přístupná pěšky přes pole. 12.8.2016;

Literatura

Čtyroký, P. - Batík, P. et al. (1983): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, list 34-113 Znojmo.- Ústřední ústav geologický Praha. Gazdová, A. (2017): Sedimentologické a sedimentárně petrografické studium sedimentů žerotických vrstev a jejich srovnání se sedimenty stáří eggenburg a ottnang. - MS, diplomová práce, PřF MU Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čtyroký Pavel, 30.11.93
Aktualizoval(a): Tomanová Petrová Pavla 30.10.03, Tomanová Petrová Pavla 12.08.16, Gilíková Helena 22.01.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 629 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/629.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Ottnangské písky a štěrky s korytem vyplněným kvartérními říčními sedimenty., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Ottnangské písky a štěrky., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Ottnangské písky a štěrky s korytem vyplněným kvartérními fluviálními štěrky., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Ottnangské písky a štěrky., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Žerotice - sesuv kvartérních štěrků v nadloží sedimentů ottnangu, Pavla Tomanová Petrová, 2003
Žerotice - pískovna, Pavla Tomanová Petrová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]