Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mrazový klín

Vyhledávání

Mrazový klín

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Vyškov
Katastrální území: Němčany
Mapové listy: 2443, 24432
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: 500 m ZSZ. od k. 321, 2 km VSV. od k. 361, poblíž poutního kostelíka S. od obce.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Stěny staré štěrkovny.
Technický objekt: pískovna
ID : 626

Geologie

Geologická charakteristika: Poblíž s. okraje obce Němčany u Slavkova u Brna se nedaleko poutního kostelíka nachází v opuštěné pískovně největší doposud známý mrazový klín v České republice. Je založen v píscích badenského stáří na rozvodním hřbetu a má hloubku 6,5 m a maximální šířku 11,2 m. Mrazový klín je vyplněn hlinitými a písčitým materiálem včetně fosilních půd, které vznikaly na spraších na původním terénu. Ve své dnešní formě vznikl v podmínkách permafrostu za velmi studeného podnebí ve svrchním pleistocénu. Vlastní mrazový klín vznikl podle předběžných výsledků datování v době na počátku vrcholné fáze viselského glaciálu cca před 55 000 lety (Křížek, ústní sdělení). Význam této lokality spočívá v tom, že dokládá, jakými proměnami prošla naše krajina během kvartéru a jak vypadalo prostředí, které bylo typické pro oblast mezi severským kontinentálním ledovcem a alpským zaledněním. Přestože tyto formy byly v nezaledněné části Evropy velmi rozšířené (Bertran et al. 2014; Křížek et al. 2018), jsou jejich profily dokládající přítomnost pleistocenního permafrostu velmi vzácné. Svou velikostí je tento mrazový klín unikátní nejen u nás, ale i v rámci Evropy a má velký edukativní potenciál pro přírodovědnou a environmentální gramotnost.
Regionální členění: Karpaty - kvartér západních Karpat
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: geomorfologie, geologie
Jevy: mrazový klín
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové
Hornina: písek, sprašová hlína
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 701     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Důležitá kvartérní lokalita, největší mrazový klín v ČR a velikostí významný i v rámci Evropy.
Střety zájmů: vegetace, nestabilita terénu, turistika
Popis střetů zájmů: Případné střety zájmů s místním ZD, zarůstá náletovými dřevinami a travním porostem, dochází k poškození vlivem eroze (hlavními faktory jsou zvýšený obsah vody a vliv mrazu).
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Květen 2009, Luboš Stárka AOPK: Lokalita zarůstá vegetací, přitom v těsném sousedství je skvěle upravený park včetně širšího okolí kostelíčku - poutního místa. Na kraji lesního porostu je i samostatná informační tabule věnovaná geologické lokalitě. V tomto místě se kříží dvě naučné stezky. 1.6.2009; Současný stav je špatný, mrazový klín je skoro celý zakrytý hlinitými sedimenty a spraší, pozorovatelná jen jeho nejsvrchnější část. Svah i okolí jsou porostlé náletovými dřevinami. 5.5.2021;

Literatura

Bertran, P., Andrieux, E., Antoine, P., Coutard, S., Deschodt, L., Gardère, P., Hernandez, M., Legentil, C., Lenoble, A., Liard, M., Mercier, N., Moine, O., Sitzia, L., Van Vliet-Lanoë, B. (2014): Distribution and chronology of Pleistocene permafrost features in France: database and first results. – Boreas, 43, 699–711. Czudek, T. (1988): Periglacial phenomena in the Environs of Slavkov near Brno (Czechoslovakia). – Sborník Čsl. spol. země-pisné, sv. 73, 3, 248. Praha. Czudek, T. (1997): Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. – Sursum, Tišnov, 213 str. Křížek, M., Uxa, T., Krause, D., Vohradský, L. (2018): Spatial distribution of ice-wedge pseudomorphs in the Czech Republic. In 5th European Conference on Permafrost, Book of Abstracts. – In: Deline, P., Bodin, X., Ravanel, L. (eds): Laboratoire Edytem, Université Savoie Mont-Blanc, Chamonix Mont-Blanc, 103–104. Rubín, J., Balatka B., Ložek, V., Malkovský, M., Pilous, V., Vítek, J. (1986): Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. – Academia Praha. 385 str.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Czudek Tadeáš, 29.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 01.06.09, Tomanová Petrová Pavla 05.11.09, Tomanová Petrová Pavla 21.04.21, Tomanová Petrová Pavla 05.05.21, Tomanová Petrová Pavla 05.05.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 626 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/626.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
pohled na lokalitu se zasuceným mrazovým klínem, Pavla Tomanová Petrová, 2021
Kaple Panny Marie Bolestné nedaleko PP Mrazový klín, Pavla Tomanová Petrová, 2021
pohled na lokalitu , Pavla Tomanová Petrová, 2021
pohled na lokalitu, horní část mrazového klínu, Pavla Tomanová Petrová, 2021
Spodnobadenské písky v sousedící pískovně, celkový pohled, Pavla Tomanová Petrová, 2021
Němčany u Slavkova - největší mrazový klín v ČR, Pavla Tomanová Petrová, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]