Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jeskyně v horním údolí Moravy - Patzeltova jeskyně

Vyhledávání

Jeskyně v horním údolí Moravy - Patzeltova jeskyně

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Velká Morava
Mapové listy: 1423, 14231
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: Levostranný přítok Moravy severně od Velké Moravy. Cca 600 m východně od "Mramorového lomu"
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Jeskyně, krasové prameny, ponory
ID : 617

Geologie

Geologická charakteristika: Krasové jevy české části masivu Králického Sněžníku lze rozdělit do pěti samostatných celků. První celek nese název podle největší jeskyně Tvarožné díry (viz samostatný záznam id 616). Do tohoto celku patří ještě vývěrová jeskyně Kančí díry, jeskyně Propástka, a pramen Nesselbrunnen. Druhý celek představuje úsek mezi ponory potoka Poniklec a pramenem Milchbrunnen. Na základě barvících zkoušek lze mezi oběma lokalitami předpokládat existenci nejméně 1,5 km dlouhého jeskynního systému. Velikost jeskynních prostor dává tušit značná kapacita pramene (25-105 l/sec). Třetí celek byl zjištěn na j.svahu Kamenitého potoka. Mimo menších jeskyní jsou nejdůležitější dvě Mramorové jeskyně, dlouhé 11 a 8 m. V blízkosti Mramorového lomu byly zjištěny jevy podmíněné vývojem krasového odvodňování (krasové ponory a prameny). Čtvrtý krasový celek byl zjištěn na s.svahu údolí Kamenického potoka v nadm.výšce cca 850-950 m. Povrchové krasové jevy jsou zastoupeny škrapy. Podzemní krasové jevy jsou zastoupeny Patzeltovou jeskyní dlouhou 71 m s jezerem o hloubce 2,15 až 7 m. Stěny jeskyně jsou modelovány korozí. Velmi zajímavým jevem jsou egutační jamky zahloubané v krystalických vápencích.Pátý krasový celek představuje skupina ponorů a krasových pramenů v blízkosti horního okraje osady Velká Morava.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geomorfologie, hydrogeologie
Jevy: kras
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR)
Kód AOPK ČR: 1298     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Je součástí území NPR - Kralický Sněžník (id 1607 ) V masivu Králického Sněžníku na území ČR doposud jediné zjištěné krasové jevy. Lokalita spadá do NPR Kralický Sněžník, vydáno MŽP 14.12.1990, vyhláška č.6/1991Sb.
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: lomy ve Velké Moravě
Stav lokality: ucházející

Literatura

Maděra E.(1971): Dosavadní stav výzkumů krasových jevů v masivu Králického Sněžníku.-In:Krasový sborník,IV/1971,pp.31-40.Praha. Maděra E.(1974): Kras a jeskyně pod Králickým Sněžníkem.-Severní Morava, vlastivědný sborník,sv.27,pp.44-48. Král V.(1958): Kras a jeskyně východních Sudet.-In:Acta Univ.Carol.Geologica,1958,2,pp.105-159.Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pecina Vratislav, 27.10.94
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 18.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 617 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/617.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vstup do Patzeltovy jeskyně., Radek Svítil, 2017
Vstup do Patzletovy jeskyně., Radek Svítil, 2017
Pohled z vnitra Patzeltovy jeskyně k východu., Radek Svítil, 2017
Volně přístupný vchod krasové jeskyně na pravém svahu údolí Kamenitého potoka přechází do šikmé prostory (71 m dlouhé a 18 m hluboké) s jezírkem na dně. , Jan Vítek, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]