Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Chrastický hadec

Vyhledávání

Chrastický hadec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Šumperk
Katastrální území: Chrastice
Mapové listy: 1423, 14234
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: Lom v. od obce. Plošina mezi obcí Chrastice a údolím řeky Krupá.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Starý jámový lom v tělese skvrnitého serpentinitu vých.od Chrastic, při hřebenové cestě z údolí Krupé.
Technický objekt: lom, odval (halda)
Exkurzní lokalita: ano
ID : 611

Geologie

Geologická charakteristika: Serpentinit tvoří protáhlé čočkovité těleso na tektonické linii provázející po záp.okraji nýznerovské dislokační pásmo. Lokalita je tvořena dvěma skalnatými ostrůvky, porostlými lesíkem, z nichž severnější byl otevřen jámovým lomem. Na záp.od hadce jsou amfibolity s vložkami ruly metaofiolitové zóny staroměstské, na východ leží blastomylonitové svory skorošické s vložkami dalších kataklastických krystal.břidlic. Chrastický serpentinit je hojně navštěvovanou lokalitou při geologických a mineralogických exkurzích. Serpentinit je dekoračně velmi přitažlivý: v základní tmavozelené mase jsou světlezelené až žlutozelené skvrny. V okolní suti se dále vyskytují horniny granulitové až eklogity.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: strukturní geologie (tektonika), těžební činnost a její následky, geologie, petrologie, ložisková geologie
Jevy: skála, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská)
Hornina: serpentinit (hadec)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1943     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Význačná a často navštěvovaná geologická a petrogafická lokalita. Jámový lom a dosti objemné haldy odpadu jsou slibným výzkumným objektem. Nutno naprosto vyloučit možnost zasypání lomu odpadem. Naopak obnovení těžby by bylo přínosem k hodnotě lokality.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Zainteresovat příslušný závod lesní správy a obecní úřad na ochraně lokality před možným využitím pro skládku odpadu.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Kretschmer,Fr./1917/:Der metamorphe Dioritgabbrogang nebst seinen Peridotiten und Pyroxeniten im Spieglitzer Schnee-u.Bielengebirge.-Jahrb.d.geol.Reichsanst.,Wien,67. Němec,Fr.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Skácel Jaroslav, 07.01.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 19.11.07, Pecina Vratislav 01.06.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 611 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/611.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Chrastice - serpentinitový lom, Vratislav Pecina, 2003
Chrastice - serpentinitový lom, Vratislav Pecina, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]