Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Žraločí zuby - buližníkový lůmek u Vrapic

Vyhledávání

Žraločí zuby - buližníkový lůmek u Vrapic

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kladno
Katastrální území: Kladno - Vrapice
Mapové listy: 1223, 12232
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: V lese na pravé straně údolí Dřetovického potoka, 760 m zjz. od kostela ve Vrapicích a 500 m vjv. od stanice Vrapice.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Lůmek vyhloubený v silicitovém hřbítku proterozoických hornin, rozměry 50x15x4.
Technický objekt: lom
ID : 61

Geologie

Geologická charakteristika: Na mořskou abrazí modelovaný povrch se usadily sedimenty spodního turonu - křídy. Tyto sedimenty jsou přístupné v současné době v sv. stěně lůmku. Spodní polohy popisované Boučkem (1941) jsou překryty sutí. Obsahovaly balvanitý slepenec. Glaukonitické pískovce a jílovce ve svrchní části profilu obsahují bohatou žraločí faunu. Nad nimi leží 20 až 35 cm mocná zvětralá biodetritická poloha s fekálními hlízkami, drtí schránek, s forminiferami Bdelloidina cribrosa (Reuss), s ústřicemi a dalšími mlži, deskami hvězdic, jehlicemi a pletivem mořských hub.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: paleontologie, stratigrafie, geologie
Jevy: transgrese
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: buližník, slepenec (konglomerát) , jíl
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1759     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: 1. Významné paleontologické naleziště zbytků žraloků - obratle a zuby. Bylo zjištěno 12 druhů žraloků (Adamovič 1987). 2. Modelová lokalita pro mineralizace na abrazních površích. Možnost řešení stratigrafické hranice cenoman-turon. 3. Referenční bod pro geologické mapy a geologickou činnost. Maškem et al. (1990) je tato lokalita zařazena mezi lokality geologicky významné. Navrhovaná opatření: Zákaz těžby, nekontrolovaných výkopů, skládkování, výstavby a nekonzultované výsadby dřevin.Výměra: 0,016 ha Vyhlášeno: 1995
Střety zájmů: vegetace, sběratelství
Popis střetů zájmů: Otázka lesní vegetace, těžby dřeva, divoká sběratelská činnost.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Adamovič, J. (1987): Faunistické zpracování křídové lokality Vrapice u Kladna se zaměřením na žraločí zuby. - Práce SVOČ Katedry Geologie, UK Praha. Manuskript, 60 str. Praha. Bouček, B. (1941): Geologické výlety do okolí pražského. - Melantrch. Zelenka, P. (1990): Mesozoikum - Křída. - In Mašek et al. (1990): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1 : 25 000, list 12-232 Buštěhrad, 62 str. Čes,geol.úst., Praha. Žebera, K. (1937): Křídový útvar na Kladensku. - Roz. Čes. Akad. Věd, Třída II., 46, 29, 10 str. Praha. Žebera, K. - Soukup, J. (1950): Souborná zpráva o výsledcích výzkumu ložisek fosfátů a glaukonitovců v r. 1950. - MS Geofond. Žítt, J. - Nekvasilová, O. (1992): Nové výskyty fosforitů ve svrchní křídě pražské a kolínské litofaciální oblasti. - Bohemia centralis, 21, 5-18.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Adamovič Jiří, 30.11.93
Aktualizoval(a): Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 19.07.07, Zelenka Přemysl 24.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 61 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-11-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/61.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Glaukonitické pískovce a jílovce ve svrchní části profilu na sv. stěně lůmku obsahují zbytky žraloků - obratle a zuby., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Glaukonitické pískovce a jílovce ve svrchní části profilu na sv. stěně lůmku obsahují zbytky žraloků - obratle a zuby., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Glaukonitické pískovce a jílovce ve svrchní části profilu na sv. stěně lůmku obsahují zbytky žraloků - obratle a zuby., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Glaukonitické pískovce a jílovce ve svrchní části profilu na sv. stěně lůmku obsahují zbytky žraloků - obratle a zuby., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Křídové sedimenty na proterozoiku - paleontologická lokalita s nálezy žraločích zubů., Jaroslav Marek, 2005
Křídové sedimenty na proterozoiku - paleontologická lokalita s nálezy žraločích zubů., Jaroslav Marek, 2005
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]