Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vodopády Stříbrného potoka

Vyhledávání

Vodopády Stříbrného potoka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Horní Skorošice
Mapové listy: 1422, 14223
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: Vodopády v údolí Stříbrného potoka 2 km na JZ od osady Nýznerov (obec Skorošice) a 5 km na JZ od Žulové, u kóty 495 při soutoku s Bučinským potokem
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Geomorfologický útvar na Stříbrném potoku. Horní úsek vodopádů s erosním kotlem, v dolním úseku kaskády
Technický objekt: rýžoviště
Exkurzní lokalita: ano
ID : 609

Geologie

Geologická charakteristika: Stříbrný potok (dř.Šlipa) zdolává práh odolných hornin přecházejících kose z jednoho břehu údolí na druhý. Je to soubor bazických hornin (amfibolit, epidotizovaný amfibolit, metagabro), lemující v šíři několika desítek metrů východní okraj nýznerovské dislokační zóny a nasunující se na méně odolné fylonity, svory a pararuly nejvyšší části svrchního oddílu velkovrbenské klenby (pravý břeh potoka mezi vodopády a osadou Nýznerov). Vodopády sestávají z horního úseku (vyhlídkový bod značené turistické stezky), kde potok vytvořil evorzní kotel a z dolního úseku, který je systémem malých kaskád. Celkově vodopád vyrovnává výškový rozdíl okolo 15 m. Sklon metagabra je strmý k Z, tj.sklon břidličnatosti je vůči toku Stříbrného potoka protiklonný. V nadloží jsou blastomylonitové svory skorošické, tvořící hlavní výplň nýznerovské dislokační zóny. Asi ve 300 m dlouhém úseku, kde Stříbrný potok protíná skorošické svory, jsou v nivě potoka četná rýžoviska. Šlichovou prospekcí byla konstatována přítomnost zlatinek v přítocích, protékajících horninovým prostředím svorů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geomorfologie, geologie, strukturní geologie (tektonika), petrologie
Jevy: vodopád, výchoz, kaňon
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody)
Hornina: amfibolit, metagabro, fylonit, svor, pararula
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 650     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Kaňonovitá soutěska potoka s četnými vodopády,peřejemi a erozními i evorzními jevy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Skácel,J.(1951): Příspěvek k poznání petrografické a geologické stavby východní okrajové zóny tonalitové jižně od Skorošic.-Přír.sbor.Ostrav.kraje,12,3,Opava. Skácel, J.-Vosyka, S./1959/: Přehled geologie Rychlebských hor.-Rychlebské hory, sborník prací, Publik.SSÚ v Opavě sv.30:9-45,Kraj.nakl.v Ostravě. Skácel,J./1989/: Rudní indicie a perspektivy styčné oblasti lugika a silezika.-Scripta Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brun.,19,Geologie,3:99-112.Brno. Gába,Zd.(1976): Nýznerovské vodopády.Vlast.sbor.Severní Morava,sv.31:42-46,Šumperk. Kříž,Vl.(1994): Vodopády severní Moravy a Slezska.-Čas.Slez.muz.Opava,A,43:35-44,Opava.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Skácel Jaroslav, 27.10.94
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 01.06.11, Kukal Zdeněk 11.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 609 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/609.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Josef Večeřa, 2009
Josef Večeřa, 2009
Josef Večeřa, 2009
Nýznerovské vodopády, Pavel Hanžl, 1998


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]