Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stříbrník /Nýznerov/

Vyhledávání

Stříbrník /Nýznerov/

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Žulová
Mapové listy: 1422, 14223
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: Pinky a odvaly severně od kóty 743 /dříve označované jako Stříbrník, později Velký Grúň na horském hřebenu mezi údolími Stříbrného a Bučinského potoka
Charakteristika objektu: Zbytky starých hornických prací /pinky a odvaly/ a halda nově ražené štoly z let 1958-59.
Technický objekt: staré dobývky, odval (halda), propadliny (pinky), štola
ID : 601

Geologie

Geologická charakteristika: Křemenná žíla, místy rozmrštěná v žilník, sleduje nýznerovskou dislokační zónu severojižního směru a proráží kose hydrotermálně alterované amfibolity,svory a pararuly staroměstské skupiny. Ve vtroušeném a hnízdovitém zrudnění je častější chalkopyrit než téměř akcesorický galenit, sfalerit a pyrit. Textura křemenné žiloviny je páskovaná, symetricky zonální. Kromě křemene je sporadicky zastoupen i baryt, kalcit a Fe-dolomit. Ze supergenních produktů je nejhojnější malachit a stilpnosiderit. V haldovém materiálu bylo kromě výše zmíněných hornin zjištěno metagabro a kvarcity. /Fojt et al.1986/.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: ložisková geologie, těžební činnost a její následky, mineralogie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: a/ Jde o jediný rozsáhlejší rudní výskyt v nýznerovské dislokační zóně, která byla podle Skácela /1989/ zdrojem zlata středověkých rýžovišť dané oblasti. b/ Lokalita je významná i z historického hlediska. Je připomínaná i v montanistické literatuře - jak dokazují dříve a částečně i dnes používané pomístní názvy Stříbrný potok, Stříbrník, Silbergrund, Silberbruecke.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Fojt,B.,Durišová,J.,Hladíková,J.,Kopa,D.,Skácel,J.,Šmejkal,V.,Zimák,J./1986/: Paragenetická studie měďnorudného výskytu Stříbrník u Nýznerova.-Čas.Slez.Muz.,A,35,143-169.Opava. Skácel,J./1989/: Rudní indicie a perspektivy styčné oblasti lugika a silezika.-Scripta Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brun.,19,3,99-112.Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Fojt Bohuslav, Zimák Jiří, 01.11.93

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 601 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/601.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Josef Večeřa, 2011
Josef Večeřa, 2011
Josef Večeřa, 2011
Josef Večeřa, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]