Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Číčovický kamýk

Vyhledávání

Číčovický kamýk

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Praha-západ
Katastrální území: Velké Čičovice
Mapové listy: 1223, 12232
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: Silicitový kamýk ca 1.5 km ssv. od kostela Sv. Prokopa ve Středoklukách, ca. 250 m z. od hřbitovního kostela Sv. Vavřince u Černoviček.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zalesněný silicitový (buližníkový) kamýk, kóta 345. Na j. a jjv. svahu zbytky příbojových facií křídy.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 60

Geologie

Geologická charakteristika: Silicitový kamýk u Čičovic je součástí kamýků proterozoika kralupsko-zbraslavské skupiny. Na j. a jjv. svahu kamýku se v drobných, dnes většinou zarůstajících a zasucovaných lůmcích zachovaly relikty křídových sedimentů a abrazních povrchů na proterozoiku. Nejlepší situace je dnes na jjv. svahu, ve větším lůmku kde podle Maška et al. (1990) jsou: ... na podložních silicitech zachovány cenomanské vápence s valouny silicitů různého stáří a opracování, se základní hmotou tvořenou jemnozrnným až středně zrnitým vápnitým pískovcem, s hojným organickým detritem, písčitým biodetritickým vápencem s proměnlivou příměsí jílu, ojediněle organodetritickým jílovcem. Z dosti špatně dochované fauny jsou zde zkameněliny význačné pro cenoman: Grammatodon carinatus (Sow.), Trigonia sulcataria Lam., Lima (Ctenoides) tecta Goldf., Neithea phaseola (Lam.). Stáří slínovců určovala Hercogová (1988), podle forminifer je spodnoturonské. Na klastech v nejvyšší slepencové poloze jsou fosfatické krusty (Žítt, v tisku). Lokalita se vyznačuje neobvykle hojným výskytem přisedlých aglutinovaných forminifer Acruliammina longa (Tappan) - na klastech v konglomerátu. Vis též Hercogová (1988). V organickém detritu převládají ústřice a echinodermáti.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: paleontologie, petrologie, sedimentologie, geomorfologie, stratigrafie
Jevy: litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: buližník, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1169     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita vyžaduje i nadále ochranu z důvodů: 1. Krajinná dominanta, refugium rostlin a živočichů, v zemědělsky intenzivně obdělávané krajině. 2. Významný dokumentační a referenční bod pro geologické mapy. Ve vysvětlivkách k měř. 1 : 25 000 (Mašek et al. 1990) figuruje pod č. 7 mezi významnými lokalitami. 3. Je to významné naleziště fosilií. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Praha-západ, 5. 4. 1989.
Střety zájmů: vegetace, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Porůstání náletovou vegetací, včetně křovin. Lokalita byla v posledních letech značně zavezena kamením sbíraným na okolních polích a také nahodilým odpadem. Opatření: dohled ochrany, vyčištění.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Zjara vždy výborně odkryté, ke konci vegetačního období zarostlé. 15.09.2009;

Literatura

Hercogová, J. (1988): Acruliammina, Bdelloidina and Axicolumella n.gen. (Forminifera) from the Cretaceous transgressive sediments of the Bohemian Masiv. - Sbor. geol. Věd, Paleont., 29, 145-189. Praha. Mašek, J et al. (1990): Vyvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1 : 25 000, list 12-232 Buštěhrad. - Čes.geol. úst. Praha. Zelenka, P. (1990): Buližníkový kamýk u Černoviček - návrh chráněného území. - Bohemia centralis, 19, 287-291. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Nekvasilová Olga, 12.12.93
Aktualizoval(a): Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 19.07.07, Zelenka Přemysl 15.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 60 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/60.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vrch (kamýk) tvořil již ve svrchní křídě malý buližníkový ostrov v druhohorním moři, po jehož obvodu se usazovaly mořské uloženiny., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Vrch (kamýk) tvořil již ve svrchní křídě malý buližníkový ostrov v druhohorním moři, po jehož obvodu se usazovaly mořské uloženiny., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Vrch (kamýk) tvořil již ve svrchní křídě malý buližníkový ostrov v druhohorním moři, po jehož obvodu se usazovaly mořské uloženiny., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Vrch (kamýk) tvořil již ve svrchní křídě malý buližníkový ostrov v druhohorním moři, po jehož obvodu se usazovaly mořské uloženiny., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Vrch (kamýk) tvořil již ve svrchní křídě malý buližníkový ostrov v druhohorním moři, po jehož obvodu se usazovaly mořské uloženiny., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Vrch (kamýk) tvořil již ve svrchní křídě malý buližníkový ostrov v druhohorním moři, po jehož obvodu se usazovaly mořské uloženiny., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]