Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Javorník ve Slezsku - Podměstí

Vyhledávání

Javorník ve Slezsku - Podměstí

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Javorník ve Slezsku
Mapové listy: 1421, 14212
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: Kaňonovité údolí Javornického potoka na JZ od Javorníka-Podměstí při silnici do Travné a Zálesí, místo zvané U kapličky
Charakteristika objektu: starý lom na mramor ve stróňské sérii u mostku přes potok záp. od Javorníka-Podměstí (A) a zbytky kruhové vápenné pece (B)
Technický objekt: lom
ID : 598

Geologie

Geologická charakteristika: Amfibolity spodního oddílu skupiny stróňské v synklinále mezi Zálesím a Travnou jsou prokládány polohami světlých krystalických vápenců o mocnosti do 40 m. V údolí Javornického potoka mezi Podměstím a kapličkou jsou tyto mramory cca 8 m mocné a byly lomově těženy v zalesněných svazích na obou březích potoka a používány jako stavební kámen nebo k pálení vápna. Zbytky kruhové pece jsou zachovány při silnici na levém břehu Javornického potoka mezi Podměstím a kapličkou.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, petrologie, těžební činnost a její následky
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit), amfibolit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Citlivá lokalita na okraji městské a průmyslové zástavby. Ochrana žádoucí jak s hlediska geomorfologického, tak geologického.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Možnost ohrožení divokou či řízenou skládkou odpadu.
Popis stavu lokality: V současnosti je vápenka zrekonstruovaná, doplněna informačními tabulemi o historii pálení vápna a vzniku vápenky zde i vápenek v blízkém okolí. 02.06.2011;

Literatura

Skácel,J. (1963): Geologie krystalinika a rudních výskytů ve střední části Rychlebských hor. - Sborník Geol. věd, Geologie,řada G, sv. 3, 109-139, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Skácel Jaroslav, 14.01.94
Aktualizoval(a): Pecina Vratislav 02.06.11, Kukal Zdeněk 05.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 598 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/598.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Josef Večeřa, 2011
Josef Večeřa, 2011
Josef Večeřa, 2011
Josef Večeřa, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]