Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čertovy kazatelny

Vyhledávání

Čertovy kazatelny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Javorník Město
Mapové listy: 1421, 14212
Oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: Skalní útvar s vyhlídkou do kaňonovitého údolí Račího potoka jz. od Javorníka při značené turistické stezce. Jz. od osady Račí Údolí.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní ostroh nad kaňonovitým údolím Račího potoka s vyhlídkou
Exkurzní lokalita: ano
ID : 595

Geologie

Geologická charakteristika: Všechna údolí potoků vytvářejí před ústím do Slezské nížiny úzké kaňony se skalními stěnami. Tak je tomu i v Račím údolí na JZ od Javorníka. Skalní podklad je tvořen sněžnickými rulami facie gieraltowské. Střídají se v nich polohy výrazně usměrněných biotitických rul s polohami bez výrazného usměrnění, vzhledu jemnozrnných žul. Na protějším břehu Račího potoka jsou vyvinuty světlé a pyroxenické granulity v prostředí granulitických rul. Několik desítek metrů na západ od Čertovy kazatelny je pruh velmi houževnatých, granátických aplitických rul, blízkých typu granulitických rul. Rulový komplex je intenzivně zvrásněný a v blízkosti okrajového sudetského zlomového systému silně tektonicky porušený. Při úpatí rokle jsou v gieraltowských rulách amfibolitové brekcie.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skalní ostroh, skála, kaňon
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání
Hornina: rula, granulit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1964     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vyhledávaný geomorfologicky zajímavý skalní útvar je součástí přírodní rezervace Račí údolí (Skalnaté sevřené údolí se strmými až 140 m vysokými svahy s četnými skalními výstupy a lesniím porostem pralesovitého charakteru) - Nařízení Okresního úřadu Jeseník č. 1/1998 o zřízení přírodní rezervace "Račí údolí"
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučujeme významné geologické fenomény na lokalitě zahrnout do předmětu ochrany celého území. 11.11.2011;

Literatura

Šafář J a kol.(2003): Olomoucko. In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Skácel Jaroslav, 30.11.93
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 15.11.07, Pecina Vratislav 01.06.11, Gürtlerová Pavla 11.11.11, Kukal Zdeněk 05.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 595 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/595.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Rychlebské hory - rulové Čertovy kazatelny v Račím údolí, Jan Vítek
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Čertovy kazatelny, Vratislav Pecina, 2002
Vyhlídka na vrcholu Čertových kazatelen, Vratislav Pecina, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]