Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Horní Hoštice - As,Pb,Cu rudy

Vyhledávání

Horní Hoštice - As,Pb,Cu rudy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Jeseník
Katastrální území: Hor.Hoštice
Mapové listy: 0443, 04434
Oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: zalesněné sedlo jjz.od obce , při lesní cestě do údolí Hoštického potoka asi 150 m již.od kóty 443,7 , 3 pinky s rudním materiálem
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: 3 pinky v drcených sněžnických rulách, v haldovém materiálu úlomky křemenné žiloviny zrudněné As, Pb, Cu
Technický objekt: propadliny (pinky)
ID : 593

Geologie

Geologická charakteristika: Sedlem u kóty 443,7 na JJZ od Hor.Hoštic prochází porucha směru SSV-JJZ, omezující pruh svorů stróňské skupiny na levém břehu Hoštického potoka. V drcených sněžnických rulách gieraltowské facie je křemenná žilovina, často brekciovitá, se zrudněním arsenopyritu, chalkopyritu, galenitu a nepatrně sfaleritu. Kutání pomocí 3 šachtic, na haldách úlomky křemenné žiloviny. Zrudnění je podle výzkumu isotopů Pb mladé, zřejmě druhohorní (jura).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: těžební činnost a její následky, mineralogie, ložisková geologie
Jevy: žíla (hydrotermální), minerál
Původ geologických jevů (geneze): hydrotermální mineralizace
Hornina: žilný křemen
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Báňsko-historická památka. Nerostné naleziště.
Střety zájmů: lesnictví, rekultivace
Popis střetů zájmů: Objekt je v území pod kompetencí lesní správy. Aplanace a jakékoli zásahy do povrchového reliéfu jsou nežádoucí.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Pinky částečně zasypané a zarostlé vegetací. Výskyty rudních minerálů sporadické. 20.7.2011;

Literatura

Vosyka, St.(1955): O geologickém mapování okolí Bílé Vody ve Slezsku.-Přír.sbor.Ostrav.kraje, 10,4:561-564,Opava. Kruťa, T.(1957): Nerostný výzkum ve Slezsku v letech 1956-1957.-Přír.sbor.Ostrav.kraje, 18,4:543-571,Opava. Kruťa, T.(1959): Nerostná naleziště a rudní výskyty na Slezské straně Rychlebských hor.-Rychlebské hory, sborník prací, Publik.Slez.stud.ústavu v Opavě sv.30,pp.72-93,Kraj.nakl.v Ostravě. Skácel, J.-Vosyka, S.(1959): Přehled geologie Rychlebských hor.-in:Rychlebské hory, sborník prací, Publik.Slez.stud.ústavu v Opavě sv.30,9-45, Kraj.naklad.v Ostravě. Kruťa, T.(1973): Slezské nerosty a jejich literatura.-Moravské muzeum v Brně. Legierski,J.(1973): Model ages and isotopic composition of ore leads of the Bohemian Massif.-Čas.Miner.geol. 18,1:1-23,Praha. Skácel,J.Skácelová,D.(1993): K rozšíření stróňské skupiny v Rychlebských horách.-Čas.Slez.muz.Opava(A),42:227-233,1993,Opava.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Skácel Jaroslav, 26.10.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 20.07.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 593 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/593.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Josef Večeřa, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]