Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pašijová draha

Vyhledávání

Pašijová draha

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kladno
Katastrální území: Libušín
Mapové listy: 1223, 12231
Oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: Teplomilná společenstva rostlin na křídových horninách s rozrůzněným reliéfem.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Teplomilná společenstva rostlin na křídových horninách s rozrůzněným reliéfem.
ID : 57

Geologie

Geologická charakteristika: Plošina tvořená bělohorskými písčitými slínovci (opukami), a několik hluboce zaříznutých erozních údolí v turonských slínovcích a cenomanských pískovcích. Lze sledovat pseudokrasové jevy - puklinové a oválné závrty, ventaroly, srážení travertinu a vápnité konkrece v potocích.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: turon
Témata: geomorfologie, botanika, stratigrafie
Jevy: litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: opuka

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1051     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Teplomilná vegetace na převážně vápnitém podloží, tvořeném křídovými horninami. Morfologicky rozrůzněný reliéf, pseudokras, profil křídovými horninami. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Kladno, 29. 9. 1987.
Střety zájmů: turistika, rekreace, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: V příměstské rekreační oblasti Kladna, dodržovat pohyb po značených cestách. V části přilehlé k silnici zabránit skládkování.
Stav lokality: dobrý

Literatura

--

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 11.01.94
Aktualizoval(a): Adamovič Jiří 17.02.07, Zelenka Přemysl 21.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 57 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/57.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]