Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vojtěšice

Vyhledávání

Vojtěšice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Buřany
Mapové listy: 0341, 03411
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: 200 m JZ od JZ okraje Vojtěšic nad soutokem Jizery s Františkovým potokem (vysoko při okraji lesa)
Charakteristika objektu: Přirozené skalní výchozy, skalní sruby
Exkurzní lokalita: ano
ID : 569

Geologie

Geologická charakteristika: Vojtěšice – metapsamity s přechody do poloh polymiktních metakonglomerátů. Skupina skalek o délce maximálně 70, výšce 2 –3 m na hřbítku na z. okraji Vojtěšic (d. b. RW 617). Na skalách jsou odkryty hrubozrnné konglomeratické oligomitkní metapsamity, které lokálně přecházejí až do polymiktních metakonglomerátů s písčitým až štěrčíkovitým matrixem. Metakonglomeráty a metapsamity tvoří až 2 m mocné polohy ve stříbřitě šedých chlorit-sericitických fylitech, které směrem k jihu přecházejí do grafitických fylitů. Písčité a konglomeratické polohy jsou zvrásněny do asymerické k S nakloněné vrásy, doklady, že by šlo o ležatou vrásu, však na současných výchozech neexistují. Chaloupským (1963) a Chaloupským et al. (1989) byly interpretovány jako bazální konglomeráty ponikelské skupiny svrchnoordovického až silurského stáří. Ve skutečnosti však jde o intraformační konglomeráty, které tvoří tenký a maximálně 70 m dlouhý horizont fe chlorit-sericitických fylitech, ukončený na zlomu ssz. – jjv. směru. Bližší stratigrafická příslušnost konglomerátů není známa. Konglomeráty obsahují místy silně stlačené, místy i krenulačně provrásněné valouny od několika mm do několika centimetrového průměru (foto 9-6). Ojediněle byly nalezeny ostrohranné úlomky šedých silicitů až 40 cm délky a mocnosti přibližně 7 cm. Převážná část valounů je dobře opracovaná, ale málo vytříděná. Jde o jednu z mála lokalit v KJK, kde vystupují polymiktní konglomeráty s valouny různých typů hornin, které dokládají charakter snosových oblastí v době sedimentace protolitu dnešních fylitů a psamitů. Odlišují se složením valounů od konglomeratických kvarcitů v nichž valouny tvoří dobře opracovaný křemen a tmavé nebo šedé silicity (lokality Hradsko, Rokytnice, Příchovice). Slepencové horizonty obsahují četné fragmenty hornin sedimentárního i magmatického původu. Podle valounové analýzy Chaloupského (1963) tvoří valouny klastik (kvarcity, živcové kvarcity a fylitické droby až 50 obj. % materiálu slepenců, 10 obj. % pak tvoří valouny karbonátů (dolomitů, vápenců). Magmatické a vulkanické horniny jsou zastoupeny zejména světlými aplitickými často turmalinickými albitickými granity (20 obj. %), zbytek tvoří jemnozrnné metavulkanity a jejich tufy (keratofyry a keratofyrové břidlice). Měkčí valouny (karbonáty, sulfidy bohaté metapelity) často ze skalek vyvětrávají. Větší množství valounů turmalinických granitů a konkatních rohovců indikuje, že jedním z možných zdrojových oblastí byly horniny lužického plutonu, případně i extenzí exhumované partie kambrických granitů, jejichž materiál byl resedimentován do subsidující staropaleozoické riftové pánve. Lokalita má velký potenciál pro určení provenience sedimetárního materiálu, podařilo-li by se některé valouny intruziv datovat. Dosavadní analýza vychází jen z petrografické podobnosti hornin.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika), stratigrafie
Jevy: skála, výchoz, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza), tektonická
Hornina: slepenec (konglomerát) , fylit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v NP
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Stratigraficky a petrograficky významná lokalita metakonglomerátů s mnohonásobnými deformacemi. Lokalita je doporučena k dalšímu strukturnímu, petrologickému a speciálnímu studiu.
Součást VCHÚ: NP Krkonošský národní park
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Lokalita není nijak ohrožena, nicméně vzhledem k jejímu významu by měla dostat status chráněného přírodního výtvoru
Popis stavu lokality: ověřit 22.10.2009;

Literatura

Chaloupský J., Teisseyre, H., 1968: Geology of the West Sudeten. - Guide to Excursion 8 AC, International geolog. congress, XXIII session, Prague 1968, str. 18 - 19. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Drozen Jan, 22.10.01
Aktualizoval(a): Dašková Jiřina 25.10.01, Mrázová Štěpánka 22.10.09, Kachlík Václav 11.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 569 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/569.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Silně deformované metakonglomeráty s valouny hornin., Václav Kachlík, 2000
Kvarcit bohatý limonitem., Václav Kachlík, 2000
Až 40 cm velký ostrohraný úlomek silicitu ve středu snímku, kolem cm valouny hornin, silně deformované., Václav Kachlík, 2000


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]