Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Poniklá - řečiště Jizery

Vyhledávání

Poniklá - řečiště Jizery

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Poniklá
Mapové listy: 0341, 03411
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Řečiště Jizery z. od přádelny v Poniklé, v zákrutu řeky
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalnaté řečiště Jizery s přirozenými výchozy grafitických fylitů s fosfatickými konkrecemi na dně a na březích
Exkurzní lokalita: ano
ID : 563

Geologie

Geologická charakteristika: Poniklá – grafitické fylity s fosfatickými konkrecemi v řečišti Jizery. Výchozy v korytě Jizery v délce asi 200 m v meandru Jizery, na z. okraji Poniklé. Zvláště za nízkého vodního stavu lze v úseku od mostku pro pěší po zákrut Jizery pozorovat sled hornin KJK, který na severní straně začíná strmě k jihu zapadajícími grafitickými fylity s vysokým obsahem uhlíku (místy až 8 hm. %), které směrem k jihu přecházejí do laminovaných a silně deformovaných žlutozelených chlorit-sericitických břidlic, místy až albit-chloritických fylitů s laminami karbonátu. Na protějším břehu pak za tratí pokračuje sled běžnými, rovnoplochými chlorit-sericitickými fylity místy až pokrývačského typu, do kterých se směrem k nádraží Poniklé vkládají polohy grafit-sericitických fylitů. Břidličnatost fylitů je v tomto úseku velmi strmá, upadá většinou pod 60–80° k jihu. Grafitické fylity jsou místy intenzivně podél ploch břidličnatosti silicifikovány. V extrémních případech tvoří silicity pásky většinou cm, místy až dm mocnosti. Obsah SiO2 v těchto páscích většinou přesahuje 70 hm %. Silicity jsou obvykle šedé až šedočerné, jejich zbarvení způsobuje příměs organické hmoty a jemně vtroušených sulfidů. V grafitických fylitech jsou nepravidelně roztýleny poměrně vzácné, několik cm velké fosfatické konkrece, v nichž se někdy zachovávají zbytky monograptidů, které dokládají silurské stáří grafitických hornin (Perner 1919; Horný 1964). Tento horizont je sledovatelný dále k Z v kaskádovitých výchozech v údolí pravostranného přítoku Jizery. Silně silicifikované a organickou hmotou bohaté grafitické fylity se táhnou až k Roprachticím, na žádném z výchozů se však dosud nepodařilo nalézt konkrece s graptolity. Výchoz v Poniklé je jedinečný zejména proto, že je jediným výchozem v krkonošsko-jizerském krystaliniku, kde se podařilo nalézt určitelné graptolity. Je proto stratigrafickým opěrným bodem, který dokládá, že horniny krkonošsko-jizerského krystalinika kromě radiometricky doložených kambrických vulkanitů obsahují i prokazatelně silurské horniny, což dokládá poměrně značné stratigrafické rozpětí vulkanosedimentární série krkonošsko-jizerského krystalinika. Z obecného hlediska je bezesporu unikátem i to, že graptoliti v relativně odolných konkrecích v reologicky kontrastních fylitech mohli „přežít“ i subdukci do hloubek cca 50–60 km a pak se opět kolizními procesy vrátit na zemský povrch, aniž by utrpěly rekrystalizací a deformací. Konkrece se chovaly jako rigidní objekty, které v plastické hmotě fylitů spíše jen pasivně rotovaly. Vztah silurských grafitických fylitů k vápencům a zeleným břidlicích, které jsou odkryty v lomech na jesepovém břehu není jasný, navíc jsou obě polohy odděleny dislokací s.–j. směru.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - krkonošské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, petrologie, sedimentologie
Jevy: koryto řeky, konkrece
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), sedimentární
Hornina: černá břidlice, fylit
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná paleontologická lokalita, opěrný bod pro určení stáří krkonošsko-jizerského krystalinika a posouzení stáří metamorfních procesů, příklad litologického vývoje siluru.
Součást VCHÚ: NP Krkonošský národní park
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Koryto Jizery třeba ponechat v přirozeném stavu.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Horný /1964/ Chlupáč /1993/ Chaloupský et al./1989/; Kachlík V. et.al. (2013): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 03-411 Rokytnice nad Jizerou. MS archiv ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 22.04.93
Aktualizoval(a): Kachlík Václav 11.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 563 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/563.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
V silurských břidlicích v řečišti Jizery jsou nepravidelně roztýleny poměrně vzácné, několik cm velké fosfatické konkrece, na snímku patrně nejbohatší úsek., Martin Souček, 2018
Výchozy silurských břidlic tvoří přirozený práh v řečišti Jizery. , Martin Souček, 2018
Vzorek silurských břidlic v řečišti Jizery se zachovalým nálezem graptolitů. Nález ze sbírky Martina Součka je uložen v Chlupáčově muzeu v PřF UK v Praze., Martin Souček, 2018
Výchozy silurských břidlic v řečišti Jizery., Martin Souček, 2018
V silurských břidlicích v řečišti Jizery jsou nepravidelně roztýleny poměrně vzácné, několik cm velké fosfatické konkrece, v nichž se někdy zachovávají zbytky monograptidů, které dokládají silurské stáří grafitických hornin., Martin Souček, 2018
Vzorek s nálezem graptolita v silurských břidlicích pocházejících z řečiště Jizery v Poniklé., Martin Souček, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]