Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Poniklá - starý lom

Vyhledávání

Poniklá - starý lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Poniklá
Mapové listy: 0341, 03411
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: opuštěný a částečně zarostlý lom v sv.svahu údolí v obci Poniklá nad zákrutem silnice
Charakteristika objektu: opuštěný lom
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 562

Geologie

Geologická charakteristika: . Poniklá – starý lom v krystalických dolomitických vápencích. Byl založen na východním okraji obce nad serpentinou silnice z Poniklé do Jestřebí v Krkonoších (d. b. RW970). Lom odkrývá sled šedavých krystalických dolomitických vápenců, místy přecházejících až do krystalických dolomitů, v jižní části jsou přítomny i hlíznaté facie krystalických vápenců, místy i tmavě šedé krystalické vápence s grafitickou příměsí. Krystalické vápence odkryté v lomu tvoří jižnější ze dvou mocných poloh, které vystupují v. od Poniklé, a jsou odděleny pruhem chlorit-sericitických fylitů odkrytých ve strži v údolí Ponikelského potoka. Krystalické vápence tvoří mohutné lavice, strmě zapadající k S až SSV. V krystalických vápencích z Poniklé byly metodou chemické macerace ve slabých kyselinách nalezeny objekty připomínající tentakulity (Hladil et al. 2003), které by ukazovaly na silurské či devonské stáří vápenců. Jednoznačně však dosud nebyla průkaznost nálezů potvrzena a stáří vápenců zůstává otevřené. Vztah k silurským graptolitovým břidlicím v korytě Jizery není možno řešit, jelikož pruh vápenců odděluje zlom ssv.– jjz. směru. Krystalické vápence jsou silně zkrasovělé. V lomu je vstup do jeskynního systému Ponikelských jeskyň ( foto 9-8) více viz. kap. 6, 8. V okolí bylo několik propadání toků, které protínají pruhy vápenců. Kromě potenciálního stratigrafického významu je lokalita cenná i tím, že v přístupné části jeskynního systému lze studovat vývoj krasového systému v jeho tektonických a klimatických a časových souvislostech.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - krkonošské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: petrologie, sedimentologie, paleontologie
Jevy: kras
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: dolomit, vápenec

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Příklad litologického a faciálního vývoje karbonátů krkonošsko-jizerského krystalinika nejblíže paleontologicky dokázanému výskytu siluru, krasové fenomény.
Součást VCHÚ: NP - OP Krkonošský národní park
Střety zájmů: zástavba
Popis střetů zájmů: Lom je v obci a blízko zástavby, zatím není ohrožen, třeba chránit před úpravami.

Literatura

Chaloupský et al./1989/ Svoboda /1955/; Kachlík V. et.al. (2013): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 03-411 Rokytnice nad Jizerou. MS archiv ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 22.04.93
Aktualizoval(a): Kachlík Václav 11.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 562 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/562.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vchod do jeskyní v Poniklé, zlom při vstupu do jeskyně., Václav Kachlík, 2011
dol. vápenec z. část lomu u Poniklé, Václav Kachlík, 2011
Poniklá, lom vstupu do jeskyní dolomitické vápence strmě ukloněné k severu až SSZ., Václav Kachlík, 2011
Antonín Seifert, 2002
Antonín Seifert, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]