Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Slap u Semil

Vyhledávání

Slap u Semil

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Chuchelna
Mapové listy: 0332, 03324
Oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: 1,3 km ZSZ od Semil při silnici do Žel.Brodu 1,5 km S od kostela v Chuchelně
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: stěnový lom v současnosti není v provozu
Technický objekt: lom
ID : 561

Geologie

Geologická charakteristika: Příkrov pliocénního bazanitu překrytý pliocenními fluviálními sedimenty. Obě jednotky jsou lomem odkryty.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: vulkanologie, petrologie
Jevy: lávový proud, kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, sedimentární
Hornina: bazanit, jíl, štěrk
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Opuštěná část tvoří amfiteátr se stěnami sloupcovitě odlučného čediče, plošina lomu je zamokřená a zarostlá společenstvím rostlin s převahou orobince a keřovitých dřevin.
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Nebezpečí vzniku divokých skládek. Bylo informováno vedení těžebního podniku a vedoucí referátu ŽP OkÚ Semily.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Raprrich, V., red. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-324 Turnov. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Drozen Jan, 31.12.94
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 31.08.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 561 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/561.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled do v současnosti nečinného lomu Slap. V nadloží bazanitové lávy je zřetelná žlutavá poloha pliocénních fluviálních sedimentů., Vladislav Rapprich, 2010
Slap u Semil - sloupcovitě odlučné odkryvy terciérních bazaltů, Markéta Vajskebrová, 2003
Slap u Semil - opuštěná část lomu s cennými botanickými společenstvy, Markéta Vajskebrová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]