Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Smrčí u Semil

Vyhledávání

Smrčí u Semil

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Smrčí u Semil
Mapové listy: 0332, 03324
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: S až SV okraj obce Smrčí 2,5 km JJV od Železného Brodu
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: stěnový lom v provozu v bazanitu s plášťovými xenolity (olivínové koule)
Technický objekt: lom
ID : 559

Geologie

Geologická charakteristika: Láva bazanitu ve Smrčí u Semil a v jeho okolí je zajímavý ze dvou hledisek. Důležité jsou pro datování neoidní vulkanické aktivity v českém masivu. Bazanit zde leží na vysoké terase štěrků (terasa řeky Jizery). Láva byla datována do pliocénu (přibližně 4,5 Ma). Druhá skutečnost, která činí tyto bazalty zajímavými, je mimořádná hojnost ultrabazických nodulí, které představují xenolity hornin svrchního pláště. Láva má dobře vyvinutou sloupcovitou odlučnost. V lávě byl zjištěn bezkořenný kráter vzniklý erupcí vodní páry skrz tekoucí lávu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: petrologie, vulkanologie, mineralogie, ložisková geologie
Jevy: kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost), lávový proud, minerál
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Petrograficky a mineralogicky významná lokalita. Známý výskyt drahokamového olivínu v xenolitech peridotitů.
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Činný lom.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Po ukončení těžby by lokalita neměla být rekultivována, ale stěny by měly zůstat odkryté. 31.08.2012;

Literatura

Chaloupský J., Teisseyre, H., 1968: Geology of the West Sudeten. - Guide to Excursion 8 AC, International geolog. congress, XXIII session, Prague 1968, str. 14. Praha.; Raprrich, V., red. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-324 Turnov. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Drozen Jan, 30.10.01
Aktualizoval(a): Dašková Jiřina 25.10.01, Gürtlerová Pavla 08.01.12, Rapprich Vladislav 31.08.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 559 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/559.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Sloupcová odlučnost bazanitu odkrytá v lomové stěně činného lomu Smrčí., Vladislav Rapprich, 2011
Relikt bezkořenného kráteru odkrytý v lomu Smrčí., Vladislav Rapprich, 2011
Smrčí u Semil - silná sloupcovitá odlučnost, Markéta Vajskebrová, 2003
Smrčí u Semil - stěnový lom v příkrovech terciérních bazaltů, Markéta Vajskebrová, 2003
Smrčí u Semil - celkový pohled na lomovou stěnu, Markéta Vajskebrová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]