Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Sprašová rokle u Zeměch

Vyhledávání

Sprašová rokle u Zeměch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mělník
Katastrální území: Zeměchy u Kralup
Mapové listy: 1221, 12214
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: Rokle při j. okraji obce.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Hluboká erozní rokle ve sprašové závěji.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 55

Geologie

Geologická charakteristika: Klasický profil sprašovou závějí o mocnosti až 30 m, v podloží karbonské sedimenty. Ve spraši vyvinuty 3 komplexy fosilních půd. Dvě svrchní jsou černozemního typu, spodní (ve 2/3 profilu) je parahnědozemního typu. Bazální část závěje tvořená spraší risského stáří. Nálezy fosilních měkkýšů (dosud nepublikováno). Jako významná geologická lokalita popsáno - Strakou (in Stárková et al. 1989) (Zelenka 1994).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: stratigrafie, paleontologie, sedimentologie
Jevy: zvrstvení, erozní rýha, ichnofosilie, soutěska, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru), akvatická (činnost vody), sedimentární
Hornina: spraš, hlína, štěrk, pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1028     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V zářezu odkryty sprašové sedimenty se 3 horizonty fosilních půd a fosilní faunou (měkkýši). Významná exkursní lokalita, navštěvovaná i zahraničními odborníky. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Mělník, 19. 12. 1986.
Střety zájmů: skládky odpadků, vegetace
Popis střetů zájmů: Zarůstání vegetací (nutno průběžně odstraňovat), nebezpečí divokého skládkování.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Stárková, M. et al. (1989): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000 12-214 Kralupy nad Vltavou. - MS Geofond. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 01.11.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 02.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 55 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/55.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Hluboká erozní rokle ve sprašové závěji o mocnosti až 30 m, v podloží karbonské arkózové pískovce svrchního karbonu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Hluboká erozní rokle ve sprašové závěji o mocnosti až 30 m, v podloží karbonské arkózové pískovce svrchního karbonu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Hluboká erozní rokle ve sprašové závěji o mocnosti až 30 m, v podloží karbonské arkózové pískovce svrchního karbonu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Hluboká erozní rokle ve sprašové závěji o mocnosti až 30 m, v podloží karbonské arkózové pískovce svrchního karbonu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Hluboká erozní rokle ve sprašové závěji o mocnosti až 30 m, v podloží karbonské arkózové pískovce svrchního karbonu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Hluboká erozní rokle ve sprašové závěji o mocnosti až 30 m, v podloží karbonské arkózové pískovce svrchního karbonu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]