Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hluboká

Vyhledávání

Hluboká

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Liberec-Hluboká
Mapové listy: 0332, 03321
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Staré lomy jv.od Hluboké v zalesněném svahu ca 4200 m s.od kóty 735.
Charakteristika objektu: Opuštěné lesem zarostlé lomy a jejich haldy
Technický objekt: lom
ID : 549

Geologie

Geologická charakteristika: Skupina pěti starých lomů v zalesněném terénu odkrývá části sledu devonských vápenců /lavicovité tmavě šedé vápence i tenčeji vrstevnaté tmavé vápence se slínitými vložkami, silněji postižené regionální a patrně i kontaktní metamorfózou/. Některé polohy chovají hojnou faunu /větevnaté stromatopory, tabulátní koráli/ srovnatelnou s faunami od Světlé pod Ještědem, zde však v prostředí silnější metamorfózy /organické zbytky jsou však přesto zřetelné a vhodné i k paleoekologickým studiím/. Příklady amfiporových vápenců. Odkryv skýtá představu též o tektonické stavbě /antiklinála v jednom z východnějších lomů/.Lokalita je tč. ve stádiu výzkumu, v dřívější literatuře nebyla zmíněna.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - ještědské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, strukturní geologie (tektonika), stratigrafie, petrologie
Jevy: zlom, skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: vápenec

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Paleontologické lokality stromatoporové a korálové fauny v metamorfovaných vápencích, příklad tektonické stavby.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Lomy jsou v odlehlé části terénu, zatím nejsou ohroženy.
Popis stavu lokality: ověřit 22.10.2009;

Literatura

nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 21.04.93
Aktualizoval(a): Mrázová Štěpánka 22.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 549 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/549.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]