Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Miocenní sladkovodní vápence v Tuchořicích

Vyhledávání

Miocenní sladkovodní vápence v Tuchořicích

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Tuchořice
Mapové listy: 1212, 12123
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: Vápencový lom při s. okraji obce, z. od silnice do Lipna.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný vápencový lom.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 53

Geologie

Geologická charakteristika: Vápence spodnomiocenního stáří převážně deskovitě stratifikované, lokalita popisována již od minulého století. Bohatá měkkýší fauna, kosterní zbytky savců, rostlinné zbytky, plody, semena. Paralelizováno s nedalekým vrtem, který prošel i do podloží. V nedávné době podrobně zpracováno Fejfarem - Kvačkem et al. (1993).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér sladkovodní - relikty v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: stratigrafie, sedimentologie, paleontologie
Jevy: litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 852     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V lomu odkryty fosiliferní faciálně pestré polohy vápenců s hojnou měkkýší faunou a kosterními zbytky savců. Vhodná pro exkurzní účely jak pro zahraniční odborníky, tak i pro žáky základních škol (osazeny informační tabule s vysvětlivkami a kresbami). Vyhlášení ZCHÚ: ONV Louny, 21. 4. 1983.
Střety zájmů: zástavba
Popis střetů zájmů: Lom přístupný jen přes obydlenou usedlost, nebezpečí ohrožení nehrozí.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Fejfar O. - Kvaček Z. et al. (1993): Palaontologische Gesellschaft. 63. Jahrestagung. 21.-26. September 1993 in Prag. Excursion Nr. 3. Tertiary basins in Northwest Bohemia. - Universita Karlova, Čes. Geol. Spol. Praha. Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navržené k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 11.01.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 30.11.04, Zelenka Přemysl 21.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 53 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/53.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavel Bokr, 2018
Pavel Bokr, 2018
Tuchořice - býv. Lom, vápence spodnomiocénního stáří, Markéta Vajskebrová, 2001
Tuchořice - býv. Lom, vápence spodnomiocénního stáří, Markéta Vajskebrová, 2001


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]