Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Travertinová kupa

Vyhledávání

Travertinová kupa

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Tuchořice
Mapové listy: 1212, 12123
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: V obci, v ostré levotočivé zatáčce silnice směr Markvarec po levé straně.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchoz travertinu v ohbí silnice resp. cesty, zbytek kupy, vysrážené z termálního vývěru.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 52

Geologie

Geologická charakteristika: Travertiny na lokalitě jsou jednou ze tří facií sladkovodních vápenců eggenburgu v okolí Tuchořic. Popsáno již Reussem (1860). Novější zpracování Fejfarem a kolektivem od r. 1974 - popsáni fosilní hmyzožravci, nosorožci, plazi, ptáci atd., na základě kosterních zbytků, konzervovaných v travertinu. Paleobotanické výzkumy provedli např. Bůžek, Kvaček, Konzalová - popsali listy, plody. Jako významná exkurzní lokalita souborně zpracováno Fejfarem, Kvačkem et al. (1993). Travertinová kupa vznikl v třetihorních sedimentech jižního okraje severočeské hnědouhelné pánve. V miocenu zde vyvěraly silné prameny, kolem nichž se usazováním karbonátu tvořily kupy travertinu. V této kupě se nachází nevysoká vrstva uhelných fosiliferních jílů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér sladkovodní - relikty v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: petrologie, sedimentologie, paleontologie, stratigrafie
Jevy: litologické rozhraní, zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: travertin
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1184     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Horniny travertinové kupy obsahují hojné fosilní kosterní zbytky obratlovců a rostlinné zbytky spodnomiocénního stáří. Lokalita evropského významu. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Louny, 14. 9. 1989.
Střety zájmů: sběratelství, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Ohroženo skalničkáři vylamujícími travertin. Leží na soukromém pozemku, je oploceno. Hospodaření neodpovídá schválenému plánu péče o PP.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Výchozy prakticky neexistují, jsou silně zarostlé. Oploceno a nepřístupno. 29.06.2021;

Literatura

Fejfar O. - Kvaček Z. et al. (1993): Palaontologische Gesellschaft 63. Jahrestagung. 21.-26. September 1993 in Prag. Excursion nr. 3. Tretiary basins in Northwest Bohemia. - Universita Karlova, Čes. Geol. Spol.. Praha. Reuss A. E. (1860): Die fossilien Mollusken der tertiaren Süsswwasserkalke Böhmens. - Sitz. Akad. Wiss., Math.-nat. Kl., 42, 55-84. Wien. Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navržené k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 11.01.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 30.11.04, Zelenka Přemysl 23.09.09, Vajskebrová Markéta 29.06.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 52 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/52.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy vzácné travertinové třetihorní kupy., Markéta Vajskebrová, 2021


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]