Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rožany - Královka

Vyhledávání

Rožany - Královka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Královka
Mapové listy: 0222, 02221
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: 4,2 km vsv. od kóty 412 Rožanský vrch, 350 m jižně od rozcestníku červené značky na Královce, části Šluknova
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Opuštěný stěnový lom v lužickém granodioritu s doleritovou žílou. Částečně zatopený.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 517

Geologie

Geologická charakteristika: Opuštěný a zarůstající lom v západolužickém granodioritu s mocnou doleritovou žílou. Dolerit (také diabas nebo mikrogabro) jako bazická intruzivní magmatická hornina má středně zrnitou strukturou a tmavou barvou. Dle chemického složení je ekvivalentem bazaltu až gabra se střednězrnnou až hrubozrnnou texturou, většinou ofitickou. Lom byl otevřen roku 1880 a obě horniny se zde těžily pod obchodními názvy "rožanská žula" a "šluknovský syenit" nebo "diabas". Lom má tři patra, byly zde zřízeny i brusírny vytěženého kamene. Granodiorit je středně a stejnoměrně zrnitý s krystaly živce, křemene a biotitu, v čerstvém stavu bělošedé až namodralé barvy, která se během zvětrávání postupně mění až do rezavě hnědé. Jsou zde pozorovatelné tektonické fenomeny - odlučnost žuly a zvětrávání podle ploch odlučnosti. Na dně lomu vznikl po opuštění mokřad a spolu s různě osluněnými stěnami zde vzniklo pozoruhodné společenstvo někdy i vzácných rostlin a živočichů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: ložisková geologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: žíla (magmatická), charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granodiorit, dolerit (diabas)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Petrograficky významná lokalita tradičního dekoračního kamene. Tektonické fenomeny - odlučnost žuly, zvětrávání podle ploch odlučnosti.
Střety zájmů: bez střetů, vegetace
Popis střetů zájmů: Lom zarůstá.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Lom zarůstá, ale přístup do něj je možný, před vstupem je umístěna i naučná cedule s historickými snímky. 08.11.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02221 Šluknov.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Drozen Jan, 31.12.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 21.09.04, Vajskebrová Markéta 08.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 517 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/517.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Granodiority s mocnou doleritovou žílou, zarostlý lom Rožany-Královka, Pavla Tomanová Petrová, 2018
Granodiority s mocnou doleritovou žílou, zarostlý lom Rožany-Královka, Pavla Tomanová Petrová, 2018
Opuštěný stěnový lom v lužickém granodioritu s doleritovou žílou, Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěný stěnový lom v lužickém granodioritu s doleritovou žílou, Markéta Vajskebrová, 2017
Opuštěný stěnový lom v lužickém granodioritu s doleritovou žílou, Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěný stěnový lom v lužickém granodioritu s doleritovou žílou. Tektonické zrcadlo na kontaktu obou horninových těles., Pavla Gürtlerová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]