Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rožany - lom

Vyhledávání

Rožany - lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Rožany
Mapové listy: 0222, 02221
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: 1 km VSV od obce Rožany přímo u hranic s Německem, 2 km SSV od kóty 412 Rožanský vrch
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Jámový velkolomlom (v provozu) na lužický biotitický granodiorit ("rožanský granit") a dolerit ("šluknovský syenit")
Technický objekt: lom
ID : 516

Geologie

Geologická charakteristika: V jižní části lomu je těžen šluknovský biotitický granodiorit mítně nazývaný "rožanská žula" a v části severní žíla doleritu s místním názvem "šluknovský syenit". Rožanská žula má v odstupu světle modravě šedou barvu, z blízka černobíle kropenatý vzhled. Hlavní makroskopicky rozlišitelnou složkou je živec o velikosti 0,5 až 1cm. Hornina je pevná, tvrdá. Šluknovským syenitem je označován dolerit (diabas), drobnozrnný, všesměrně zrnitý zelenočerné až šedozelené barvy s ofitickou strukturou, někdy označován jako gabrodioritový porfyrit. Obsahuje lištovitý plagioklas (délka až 0,5 cm), pyroxen, zelený amfibol. Tvoří žíly V-Z směru o různé délce a mocnosti. V okrajích žil bývá hornina drobnozrnnější a tmavší. Šluknovský syenit byl použit na řadě významných místech, např. v Karlových Varech pro obklad Vřídla, v Praze na budově Národního muzea (býv. Federální shromáždění), soše Mojžíše u Staronové synagogy aj. Těžba je prováděna odstřelem bloků, které jsou převáženy do nedaleké provozovny ve Šluknově. Zde je kámen zpracováván na výrobky hrubé i ušlechtilé kamenické výroby.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: ložisková geologie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granodiorit, dolerit (diabas)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Petrograficky významná lokalita tradičního dekoračního kamene. Po ukončení těžby bude lom nepochybně zatopen.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lom je stále v provozu, v jižní části s odvaly je ukládán také již částečně opracovaný materiál ze šluknovské provozovny obsahující i jiné horniny z dalekého okolí. 08.11.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02221 Šluknov.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Drozen Jan, 31.12.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 21.09.04, Vajskebrová Markéta 08.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 516 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/516.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jámový velkolomlom (v provozu) s těžbou lužického biotitického granodioritu (rožanského granitu) a doleritu (šluknovského syenitu), Pavla Gürtlerová, 2017
Jámový velkolomlom (v provozu) s těžbou lužického biotitického granodioritu (rožanského granitu) a doleritu (šluknovského syenitu), Pavla Gürtlerová, 2017
Jámový velkolomlom (v provozu) s těžbou lužického biotitického granodioritu (rožanského granitu) a doleritu (šluknovského syenitu), Pavla Gürtlerová, 2017
Jámový velkolomlom (v provozu) s těžbou lužického biotitického granodioritu (rožanského granitu) a doleritu (šluknovského syenitu), Pavla Gürtlerová, 2017
Leštěné desky dekoračních kamenů ze šluknovského kamenictví na navážce v lomu., Markéta Vajskebrová, 2017
Vzorek lužického biotitického granodioritu (rožanského granitu) z navážky u lomu., Pavla Gürtlerová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]