Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Choustník

Vyhledávání

Choustník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Tábor
Katastrální území: Choustník
Mapové listy: 2331, 23312
Geologická správní oblast: České moldanubikum
Lokalizace: Vrcholová část kóty 670 Choustník, 1000 m jv.od osady Choustník
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: zalesněná vrcholová část Choustníku se zříceninou hradu a skalními výchozy /skalní město/ ortorul
Exkurzní lokalita: ano
ID : 511

Geologie

Geologická charakteristika: Přirozené skalní výchozy při vrcholu Choustníka tvořícími skalní město. Věžovité zvětrávání podél puklinových systémů, povrchové zvětrávání typu voštin. Jako hornina je zde biotit-muskovitická ortorula choustnická uložená v pararulách jednotvárné skupiny české části moldanubika.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie, historie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 131     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je chráněna jako PR od r.1949. Chráněna je zřícenina hradu Choustník a skalní město tvořené skalami biotit-muskovitických ortorul choustnických. Vyhlášení ZCHÚ: MŠVU, 19. 11. 1949, č. předpisu: 170.405/49; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988).
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha. 808 pp.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štěpánek Petr, 14.11.94
Aktualizoval(a): Štěpánek Petr 08.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 511 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/511.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní výchozy na vrcholu Choustníku. Muskovit-biotitické ortoruly - moldanubikum., Petr Štěpánek, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]