Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Velký Blaník

Vyhledávání

Velký Blaník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Benešov
Katastrální území: Louňovice pod Blaníkem
Mapové listy: 2311, 23112
Geologická správní oblast: České moldanubikum
Lokalizace: Okolí kóty 635 V.Blaník, sv.od Louňovic pod Blaníkem
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Zalesněná vrcholová část V.Blaníku se skalními výchozy na z.straně
Exkurzní lokalita: ano
ID : 509

Geologie

Geologická charakteristika: Na lokalitě jsou přirozené výchozy a suťová pole silně granitizovaných dvojslídných ortorul až metagranitů tzv.blanického typu z tělesa mezi Kříţovem a Pravonínem. Jde o 520 mil. let stará intruziva v pararulách a migmatitech jednotvárné skupiny české části moldanubika. Ve vrcholových partiích Velkého Blaníku a Holého vrchu vystupují četné skalky muskovitických aţ biotiticko-muskovitických těchto ortorul s turmalínem, tzv. blanické ortoruly. Hojné jsou také žíly pegmatitů, které jsou tvořeny křemenem, ortoklasem, muskovitem, objevuje se v nich i černý turmalín a popsán byl i světle zelenomodrý beryl. Povrch svahů je balvanitý, tvořený kamennými moři, při vrcholu s četnými přirozenými výchozy ortoruly. Zajímavostí jsou přírodní skalní hrnce zvané „čertovy mísy“, které najdeme např. sev. pod vrcholem. Mohou vznikat vyvětráním méně odolné uzavřeniny, postupným působením mrazu, nebo v říčních korytech evorzí - systematickým vymíláním bloků.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie, botanika
Jevy: mrazový srub, skála, výchoz, kamenné moře
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), magmatická, glacigenní (činnost ledovcová)
Hornina: ortorula, pegmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1657     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je chráněna jako PR od r.1992 v rámci CHKO Blaník. Chráněny jsou bikové bučiny na skalním podkladu, významná avifauna a mykoflora. Doporučují se k ochraně rovněž skalní výchozy dvojslídných ortorul až metagranitů na záp.straně vrcholu. Vyhlášení ZCHÚ: Správa CHKO Blaník, 22. 10. 1992.
Součást VCHÚ: CHKO Blaník
Součást Geoparku: Kraj blanických rytířů
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Čech V./1940/: Geologické poměry okolí Blaníku na Vlašimsku.-Věst.SGÚ 15,132-142.Praha., Pešout P. (2001): Čertovo kopyto na Blaníku. Pod Blaníkem., Bárta Z. (1996): Jezevčí díry na úpatí Velkého Blaníku. Několik poznámek k těžbě rud na Podblanicku. Sb. vlastivěd. prací na Podblanicku, 36, 253-256.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štěpánek Petr, 14.11.94
Aktualizoval(a): Štěpánek Petr 15.09.10, Štědrá Veronika 20.05.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 509 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/509.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zvětráváním ortorul vznikají tzv. mrazové sruby, Pavel Čáp, 2007
Mrazový srub přecházející do suťového pole ve vrcholové části Velkého Blaníku. Muskovit-biotitické a dvojslídné metagranity až ortoruly - moldanubikum., Petr Štěpánek, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]