Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Chýnovská jeskyně

Vyhledávání

Chýnovská jeskyně

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Tábor
Katastrální území: Dolní Hořice
Mapové listy: 2313, 23134
Geologická správní oblast: České moldanubikum
Lokalizace: jižní svah Pacovy hory, 1250 m jz.od Dol.Hořic, 2400 m sv.od nádr.Chýnov
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: veřejnosti přístupná jeskyně
Exkurzní lokalita: ano
ID : 508

Geologie

Geologická charakteristika: Jeskyně byly vytvořeny vodní činností v čočce metamorfovaných vápenců a dolomitických vápenců střídajících se s polohami amfibolitů v pestré části chýnovské svorové zóny. Okolí jeskyně je tvořené dvojslídnými pararulami až svory. Jeskyně je bez krápníkové výzdoby pouze se sintrovými a nickamínkovými povlaky.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, geomorfologie, historie, kvartérní geologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: kras, jeskyně krasová, skalní komín, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit), svor, pararula
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 136     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je chráněná jako jeskynní systém v metamorfovaných vápencích se zajímavými erozními a evorzními tvary chodeb. Vyhlášení ZCHÚ: MŠVU, 25. 4. 1949, č. předpisu: 42.760/49; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988). Přehlášeno v roce 2010 s malou změnou vymezení (vyhláška MŽP 325/2010 Sb.)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Homola V./1942/: Chýnovská jeskyně na Pacově hoře.-Věst.Čes.spol.nauk.Praha. Skřivánek F., Stárka V./1954/: Možnosti objevu nových podzemních prostor v SPR Chýnovská jeskyně.-Ochrana přír.9,198-201,Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Štěpánek Petr, 14.11.94
Aktualizoval(a): Štěpánek Petr 13.11.08, Štěpánek Petr 08.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 508 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/508.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiří Rudolský
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]