Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bublavá skála (Homolka)

Vyhledávání

Bublavá skála (Homolka)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Jindřichův Hradec
Katastrální území: Dolní Lhota u Stráže n.Než.
Mapové listy: 2333, 23334
Geologická správní oblast: Moldanubikum - centrální masiv, melechovský masiv
Lokalizace: cca 600 m jižně od kóty 607 Homolka, 5 km jv.Dolní Lhoty, 1 km jv. lesovny v Dubovici, Bublavá skála
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalní výchozy - hradby, balvany
ID : 502

Geologie

Geologická charakteristika: Leukokrátní muskovitický granit typu Homolka tvoří peň o velikosti 3,5x2 km a je protažen podél tektonické zóny ve směru S-J. Těleso je tvořeno patrně jedinou intruzí silně diferencovaného leukokrátního magmatu, který patří k nejmladším vrámci moldnubického plutonu. Jedná se o albit-Li-muskovit-apatit-topazový granit bohatý fosforem (0.5-1% P2O5) a vzácnými kovy (50-130 ppm Sn, 50-150 ppm Nb, 20-60 ppm Ta. Nejčastějšími akcesoriemi jsou ilmenit, kasiteterit, rutil, kolumbit a fluorit. Granit je variského stáří (cca 315 Ma) a představuje jeden z nejmladších produktů variského magmatismu v moldanubiku.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: petrologie, mineralogie
Jevy: skalní hradba, mrazový srub
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 599     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zachování typických výchozů unikátního typu granitu, jedinečného v rámci celého Českého masívu. Přírodní park Homolka-Vojířov, vyhlášen OÚ v Jindřichově hradci dne 1.července 1994, podle ustanovení paragrafu 77 odst.3 zákona ČNR č. 114/192Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 347/192 Sb.V roce 2011 rozšířeno území PR Fabian k jihu na vrch Homolka.
Střety zájmů: bez střetů, turistika
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Breiter K.(1992): Leukokrátní granity Novobystřicka. MS archiv ČGÚ Praha. Breiter K., Scharbert S. (1998): Latest Intrusions of the Eisgarn Pluton (South Bohemia - Northern Waldviertel).- Jb.Geol.B.-A., Band 141, Heft 1, S.25-37.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Breiter Karel, Pertoldová Jaroslava, 14.01.02
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 12.10.10, Gürtlerová Pavla 03.03.15

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 502 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/502.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jaroslava Pertoldová, 2001
Jaroslava Pertoldová, 2001


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]