Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom Menčice u Stránčic

Vyhledávání

Lom Menčice u Stránčic

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Praha-východ
Katastrální území: Všestary
Mapové listy: 1331, 13313
Geologická správní oblast: Středočeský masiv a ostrovní zóna
Lokalizace: lom při soutoku potoka Mnichovky a Všestarského potoka, 250 m j. od obce Menčice
Charakteristika objektu: dosud činný lom, s.p.silnice (?) (dříve) rozměr 200 x 100 m, výška stěny až 25 m, 3 etáže
Technický objekt: lom
ID : 500

Geologie

Geologická charakteristika: Lom u Menčic byl detailně popsán Vajnerem (1963a), od té doby již však těžba značně pokročila a situace v lomu se změnila. (Vulkanogenní, často páskované horniny odkryté v horních etážích.) Význačný horizont vulkanogenních drob, tufitů a tufů, je nově interpretován jako součást vrstevního sledu sp. ordoviku (Kachlík 1992). Původní názor Vajnera (1963) a dřívější globální korelace kambria a ordoviku (Havlíček a Šnajdr (1955)), byla opuštěna.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, sedimentologie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), vulkanická
Hornina: rohovec, břidlice plodová, tuf, tufit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lom je založen v různých typech rohovců a plodových břidlic, podle Vajnera zčásti kambrického stáří. V jejich nadloží mají podle Vajnera (1963a) spočívat bazální spodnoordovické droby a slepence. Důvodem, proč lom chránit je zvláště ve svrchních dvou patrech odkrytý vulkanogenní vývoj spodního ordoviku, zastoupený různými typy vulkanoklastických hornin (tufy, přeplavené tufy, tufitické droby a slepence s tufitickou matrix), který není v takovém rozsahu odkryt v celé sv. a střední části OZ = ostrovní zóny. Tufitické droby a slepence s amfibolickou matrix, zde odkryté, jsou významným korelačním horizontem ordoviku sv. části OZ. Tuto lokalitu lze spolu s lomem na kótě Jáchym u Netvořic považovat za typovou lokalitu těchto hornin.
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: lom je předmětem těžby

Literatura

Havlíček V., Šnajdr M./1955/: Některé problémy paleogeografie středočeského ordoviku.-Sbor.Ústř.Úst.geol.,52,2,81-94.Praha. Kachlík V.(1982): Litostratigrafie, paleografický vývoj a metamorfní postižení hornin pláště v severovýchodní části ostrovní zóny středočeského plutonu.-MS Kandidát.disert.práce. Přír.fak.Univ.Karl.Praha. Vajner V./1963a/: Geologické poměry metamorfovaného ostrova tehovského.-Sbor.Ústř.Úst.Geol., Odd.geol.,28,231-264.Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kachlík Václav, 12.11.94

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 500 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/500.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Václav Kachlík, 1986


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]