Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > kóta Skalka u Kostelních Střimelic

Vyhledávání

kóta Skalka u Kostelních Střimelic

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kolín
Katastrální území: Kostelní Střimelice
Mapové listy: 1331, 13313
Geologická správní oblast: Středočeský masiv a ostrovní zóna
Lokalizace: zalesněný vrch, 500 m sz. od kostela v Kostelních Střimelicích
Charakteristika objektu: Skupina skalních výchozů a lomů v těsném okolí kóty Skalka (dnes v oblasti soukromého rekreačního objektu)
ID : 499

Geologie

Geologická charakteristika: Geologicky jde o lokalitu známou již Vajnerovi (1963b), později detailně popsanou Chábem a Vránou (1981). Jde o několik přirozených výchozů a několik zašlých drobných lůmků, v nichž byl popsán v OZ ojedinělý případ diskordantního nasedání slepenců, jimž je většinou přikládáno proterozoické stáří na metatonalitu, jehož předpokládané stáří je tedy ještě větší. Oba typy hornin byly pak společně metamorfovány (regionálně i kontaktně). Řešení přítomnosti proterozoických granitoidů v oblasti zůstává stále otevřenou otázkou, jelikož datování tonalitu chybí (jak datování intruzivního stáří, tak i případné metamorfózy). Stratigrafická příslušnost slepenců i stáří granitoidních hornin je diskutováno v kandidátské práci Kachlíka (1992).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, petrologie, stratigrafie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná lokalita z hlediska interpretace stáří některých granitoidních hornin SCP, stáří pláště, do kterého intrudovaly a stáří deformace metatonalitů, jejichž valouny jsou součástí slepenců, které podle interpretace Vrány a Chába (1981) spočívají na metatonalitu transgresivně. Stáří metatonalitu dosud není známo, radiometrické datování nebylo dosud provedeno, proto jsou dosavadní interpretace nejednoznačné.
Střety zájmů: rekreace
Popis střetů zájmů: Objekt leží původně v prostoru patřícím armádě, dnes se nalézá v rekreačním objektu spravovaném soukromou společností.

Literatura

Kachlík V.(1982): Litostratigrafie, paleogeografický vývoj a metamorfní postižení hornin pláště v severovýchodní části ostrovní zóny středočeského plutonu.-MS Kandidát.disert.práce. Přír.fak.Univ.Karl.Praha. Vajner V. (1963b): Geologie metamorfovaného ostrova ondřejovského.-Sbor.geol.Věd, Geol.,1,21-41.Praha. Vrána S., Cháb J.(1981): Metatonalite - metaconglomerate relation: the problem of the Upper Proterozoic sequence and its basement in the NE part of Central Bohemian Pluton.-Sbor.geol.Věd,35-145-187.Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kachlík Václav, 12.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 25.10.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 499 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/499.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]