Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skalní brána u Vesce

Vyhledávání

Skalní brána u Vesce

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Písek
Katastrální území: Vesec
Mapové listy: 2223, 22232
Geologická správní oblast: Středočeský masiv a ostrovní zóna
Lokalizace: Ve skupině stromů uprostřed pole v nadm.výšce 485 m, 200 m J od obce Vesec.
Charakteristika objektu: Nakupené mohutné žulové balvany v podobě skalní brány.
ID : 494

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní bránu u Vesce představuje skupina mohutných, žokovitých balvanů porfyrické amfibol-biotitické melanokratní žuly typu Čertova břemene. Základnu brány vytvářejí dva balvany max.délky 3,7 m, na nich spočívá horní balvan přibližně téže velikosti. Průchod mezi balvany má délku 3,6 m, šířka průchodu činí 40-100 cm. Výška brány dosahuje 1,7 m. Na balvanech je vytvořeno několik skalních mís různých vývojových stadií a různých velikostí. Brána vznikla dvoufázovým způsobem, balvany představují kryptogenním zvětráváním podél puklin izolovaná horninová jádra z bazální části paleogenního zvětralinového pokryvu. Díky exhumaci, probíhající od počátku mladších třetihor vlivem trvalého klenbovitého zdvihu oblasti v důsledku neotektonických pohybů se žulové balvany dostaly na povrch a jejich vhodné seskupení dalo vzniknout nepravé skalní bráně.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: petrologie, geomorfologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalní brána představuje zajímavý tvar zvětrávání a odnosu horniny a výrazný krajinný prvek.
Střety zájmů: turistika, těžba povrchová
Popis střetů zájmů: V minulosti byla část útvaru zničena odlámáním, v současné době je o skalní bránu pečováno jako o jedno ze stanovišť naučné stezky Kovářovsko.

Literatura

Bílek J.-Sládek J.(1982): Kovářovsko - průvodce oblastí a naučnou stezkou. Okresní pedagogické středisko v Písku. Chábera S.(1992): Žulové balvany se skalními mísami na Kovářovsku. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy, roč.32,str.5-11.České Budějovice.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cicha Ivan, 21.09.94

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 494 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/494.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]