Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Nerestský lom

Vyhledávání

Nerestský lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Písek
Katastrální území: Dolní Nerestce, Horosedly
Mapové listy: 2223, 22231
Geologická správní oblast: Středočeský masiv a ostrovní zóna
Lokalizace: Lomy 1 km SV od Dolních Nerestců a 1,3 km VJV od Horosedel, v těsné blízkosti kóty 480 m.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Areál dvou větších a několika menších opuštěných vápencových lomů.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 493

Geologie

Geologická charakteristika: Vápencové těleso je na lokalitě odkryto dvěma hlavními lomy - větším horosedelským a menším nerestským. Lom nerestský byl založen koncem minulého století a těžba zde skončila v r.1926, v horosedelském lomu se těžilo od r.1806 do 60.let tohoto století. Vápencové souvrství tvoří k J ukloněnou vrásu přibližně V-Z směru, stavba je komplikována příčnými poruchami směru JV-SZ (výrazná porucha v šíři 4-5 m, vyplněná červenými hlínami, je odkryta v nerestském lomu). Vápenec je v lomu nerestském modrošedý až bílý, středně až jemně zrnitý, v horosedelském lomu je bílý, zelenošedý, světlešedý až tmavě modrošedý s jemně rozptýlenou grafitickou příměsí, většinou jemně zrnitý. Vápence obsahují vložky amfibolitů a erlanů, ze SZ částečně zasahují do prostoru lomů grafitické břidlice. V čelní stěně horosedelského lomu probíhá žíla granodioritového porfyru směru h 5 a mocnosti 10-15 m. V lomech byla odkryta řada drobných krasových jevů. Ve stěnách lomů je na poruchách a plochách foliace patrné embryonální zkrasovění, drobné korozní dutiny a kanálky jsou většinou vyplněny jílovitým sedimentem rezavě červené barvy. V Z stěně horosedelského lomu se vyskytují malé a zčásti odlámané jeskyňky, z nichž největší je Meliniho jeskyně. Jedná se o 4 m dlouhou, 1 m širokou a 1,5 m vysokou chodbičku zakončenou komínem se závalem. Stěny jeskyně pokrývají recentní výkvěty sádrovce a natrojarositu, vznikající větráním pyritu a pyrhotinu. Uprostřed J stěny nerestského lomu se nalézá drobná jeskyňka Schwarzenbergská, necelé 3 m dlouhá, 2,5 m vysoká komínovitá dutina. Uvnitř jeskyňky i v jejím okolí se nacházejí četné drobné pisolity.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - ostrovní zóna středočeského plutonu
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, geomorfologie, litologie, strukturní geologie (tektonika), petrologie
Jevy: diskordance, žíla (magmatická), kras, deformační stavby, inkrustace, jeskyně krasová, skalní stěna, skalní komín, vrstva, zlom
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), magmatická, tektonická, akvatická (činnost vody), zvětrávání
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit), porfyr
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 978     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lomy odkrývají jediné větší těleso vápence mirovického metamorfovaného ostrova. V lomech je zastižena řada drobných krasových jevů. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Písek, 4. 12. 1985.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Území bylo r.1961, před vyhlášením ochrany, schváleno jako dobývací prostor ložiska vápenců. Po vyhlášení PP nebylo těženo.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita je v současné době udržována. Nalety stromů jsou prořezávány. Je dostupná po zpevněné polní cestě z j. okraje obce Horosedly. 15.3.2009;

Literatura

Cabicar J.-Formánek P.(1980): Krasové jevy mirovického metamorfovaného ostrova. Československý kras, roč.31, str. 107-109.Praha. Cílek V.(1984): Některé minerály z československých jeskyň. Hejtman B.(1948): Soupis lomů ČSR, pol.okres Písek.SGÚ,106 str.Praha. Hejtman B.(1948): Vápencové ložisko u Dolního Nerestce (Mirovicko). Věstník ÚÚG, roč.23,str.277-292.Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cicha Ivan, 01.11.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 15.03.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 493 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/493.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Celkový pohled na sv. část komplexu lomů (Horosedelský lom), Pavla Gürtlerová, 2009
Západní část lomu, Pavla Gürtlerová, 2009
Drobné krasové jevy., Pavla Gürtlerová, 2009
Drobné krasové jevy., Pavla Gürtlerová, 2009
Nerestský lom - komínová dutina v jižní stěné lomu, Pavla Gürtlerová, 2009
Žíla granodioritového porfyru v čelní stěně horosedelského lomu proniká vápenci, Pavla Gürtlerová, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]