Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kněz u Hrazan

Vyhledávání

Kněz u Hrazan

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Písek
Katastrální území: Hrazany
Mapové listy: 2224, 22241
Geologická správní oblast: Středočeský masiv a ostrovní zóna
Lokalizace: V lese na JV svahu vrchu Březina (575 m), asi 0,5 km S od obce Hrazany, 5 km VSV od Kovářova.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Balvanové moře. Celková výměra chráněného území činí 5 ha, samotného balvanového moře 0,28 ha.
ID : 492

Geologie

Geologická charakteristika: Přírodní památka Kněz u Hrazan chrání balvanové moře, tvořené velkými nakupenými balvany porfyrické amfibol-biotitické melanokratní žuly typu Čertova břemene. Na některých balvanech, jejichž délka dosahuje až 8 m a šířka 4 m, jsou tvořeny skalní mísy s odtokovými žlábky (největší o rozměrech 100x70 cm a hloubce 20 cm). Lokalita je nazývána podle jednoho z nejvýraznějších balvanů (Kněz), na jehož svislé a více než 2 m vysoké boční stěně je nad sebou vytvořeno několik dutin typu tafone. Kruhovitý otvor dutin s přesahujícím lemem limonitizované zvětralinové kůry má průměr 20-40 cm, směrem do hloubky se dutiny mírně rozšiřují a dosahují hloubky 20-25 cm. Hornina na vnitřní straně dutiny je navětralá s kaolinizovanými živci.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: petrologie, geomorfologie
Jevy: kamenné moře, tafone, selektivní eroze, skalní mísa
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, gravitační, magmatická
Hornina: granit (žula)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 998     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Přírodní památka Kněz u Hrazan chrání balvanové moře. Na balvanech jsou vytvořeny skalní mísy a dutiny typu tafone. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Písek, 4. 12. 1985.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Chábera S.(1992): Žulové balvany se skalními mísami na Kovářovsku. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy, roč.32, str.5-11.České Budějovice.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cicha Ivan, 27.09.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 11.10.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 492 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/492.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]