Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mladice (Valcha)

Vyhledávání

Mladice (Valcha)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Klatovy
Katastrální území: Mladice
Mapové listy: 2231, 22312
Oblast: Středočeský masiv a ostrovní zóna
Lokalizace: 400 m j.od Mladic
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěné lůmky nebo dkryvy za chatami v osadě na elevaci sv. od rybníku a osady Valcha dokumentují kru erlanu a krystalického vápence v amfibol-biotitickém granodioritu.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 487

Geologie

Geologická charakteristika: Kra erlanu a krystalického vápence v amfibol-biotitickém granodioritu. Při jz.okraji kry je obnažen styk s granodioritem. Spodní hranice kry je nerovná, v granodioritu jsou poblíž styku dm - m kry a xenolity erlanu. Pyroxenické erlany se střídají v cm - dm proužcích s krystalickým vápencem. Na zalesněném návrší s rekreačními chatami jsou dva malé opuštěné lůmky se stěnou max.3 m vysokou. Erlany mají směr 80 stupňů a upadají 35 stupňů k S. Na přímém kontaktu krystalického vápence s granodioritem bývá vyvinut paprsčitý wollastonit.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin, proterozoikum
Témata: petrologie, mineralogie
Jevy: charakteristická hornina, litologické rozhraní, deformační stavby
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), magmatická
Hornina: granodiorit, erlan, mramor (krystalický vápenec, dolomit)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dobře odkrytý styk kry erlanu a krystalického vápence v okolním amfibol-biotitickém granodioritu /na kontaktu paprsčitý wollastonit/.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Vejlupek M. et al./1990/: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1:25 000, list 22-312 Nalžovské Hory.-MS,Archív Čes.geol.úst.Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vejlupek Miroslav, 13.11.93
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 27.01.03, Gürtlerová Pavla 04.04.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 487 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/487.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kra erlanu a krystalického vápence v amfibol-biotitickém granodioritu. - Kontakt granodioritu a vápence. , Pavla Gürtlerová, 2018
Výchoz provrásněného erlanu., Pavla Gürtlerová, 2018
Markéta Vajskebrová, 2018
Kra erlanu a krystalického vápence v amfibol-biotitickém granodioritu. Kontakt granodioritu a vápence. , Pavla Gürtlerová, 2018
Kra erlanu a krystalického vápence v amfibol-biotitickém granodioritu.  - Lůmek s kontaktem granodioritu a vápence., Pavla Gürtlerová, 2018
Kra erlanu a krystalického vápence v amfibol-biotitickém granodioritu. Výchoz vápence. , Pavla Gürtlerová, 2018


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]