Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bláhova Lhota

Vyhledávání

Bláhova Lhota

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Příbram
Katastrální území: Bořešice
Mapové listy: 2222, 22223
Geologická správní oblast: Středočeský masiv a ostrovní zóna
Lokalizace: Severní svah údolí Svrchnice v.od dolní části Bláhovy Lhoty
Charakteristika objektu: Zalesněný svah údolí s přirozenými skalními výchozy
ID : 483

Geologie

Geologická charakteristika: Ve svahu vých.od dolní části Bláhovy Lhoty jsou odkryty nejvyšší polohy svrchnického souvrství /cordieritické biotitické břidlice a rohovce/ a spodní polohy nadložního krušovického souvrství /metaprachovce, erlany, při bázi s živci bohatými vulkanoklasticko-sedimentárními horninami/. Jedna z mála lokalit, kde lze studovat kontakt obou souvrství, mezi nimiž je předpokládána významná diskordance. Právě zde lze nejlépe testovat koncepci rozdílného metamorfního postižení a látkového složení, o níž se opírají regionálně-geologické syntézy /např. Kodym-Suk 1958/.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - ostrovní zóna středočeského plutonu
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, petrologie, geologie

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Kontakt dvou významných litostratigrafických jednotek /svrchnického a krašovického souvrství/ s předpokládanou diskordancí. Opěrný bod geologických koncepcí.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Zatím nejsou, příkrý svah s výchozy je zalesněn.

Literatura

Svoboda J./1933/: Metamorfovaný ostrov sedlčansko-krásnohorský.-Archiv přírodověd.Výzkum Čech,18,4:1-62.Praha. Chlupáč I./1989/: Stratigraphy of the Sedlčany-Krásná Hora Metamorphic Islet in Bohemia /Proterozoic? to Devonian/. Čas.Mineral.Geol.,34:1-16.Praha. Chlupáč I./1991/: Nově navrhované chráněné geologické lokality v okolí Sedlčan a Krásné Hory.-Čas.Miner.Geol.,36:163-173.Praha. Kodym O., Suk M./1958/: Přehled geologických a petrografických poměrů Blatenska a Strakonicka.-Geol.Práce,50:71-121.Bratislava.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 21.11.92

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 483 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/483.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Horniny svrchnického souvrství-  plodové břidlice a biotitické rohovce., Markéta Vajskebrová, 2019
Horniny svrchnického souvrství-  plodové břidlice a biotitické rohovce., Markéta Vajskebrová, 2019
Horniny svrchnického souvrství-  plodové břidlice a biotitické rohovce., Markéta Vajskebrová, 2019


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]