Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skoupý

Vyhledávání

Skoupý

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Příbram
Katastrální území: Skoupý
Mapové listy: 2222, 22223
Geologická správní oblast: Středočeský masiv a ostrovní zóna
Lokalizace: Vápencový lom v metamorfovaném devonském útesu/dosud činný/ v obci na j. svahu Křemenice
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Čelní stěna vápencového lomu
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 481

Geologie

Geologická charakteristika: Lomová stěna podává jedinečný průřez tělesem fosilního útesu, jehož hmota byla však překrystalována kontaktní metamorfosou granitoidů středočeského plutonu. V čočkovitých partiích grafitických vápenců nalezeny zbytky krinoidů, s největší pravděpodobností devonského stáří /Chlupáč 1981/. Stěna odkrývá převýšení útesového tělesa nad své původní okolí a ostře nasedající neútesové vápence v nadloží. Lom reprezentuje stratotyp zbirovského souvrství ve vrstevním sledu metamorfovaného paleozoika pláště středočeského plutonu. Stěny lomu názorně odkrývají i žilná tělesa tmavých minet, která byla vícekrát vyobrazována v geologických dílech všeobecného obsahu /např. Svoboda et al.1964/. V horní části lomů odkryty paleokrasové zjevy /kapsy vyplněné cordieritickými břidlicemi/.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - ostrovní zóna středočeského plutonu
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie, petrologie
Jevy: skalní stěna, žíla (magmatická), zkameněliny - fauna, stratotyp, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, lamprofyr
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Názorný odkryv těles bílých krystalických vápenců /zřejmě fosilní útes/ s čočkovitými polohami fosiliferních vápenců s nadložím. Paleontologická lokalita. Názorný odkryv v žilných tělesech minet. Stratotyp zbirovského souvrství /metamorfovaný devon/.
Střety zájmů: těžba povrchová, rekultivace
Popis střetů zájmů: Lom je zatím v provozu, ale čelní stěna zůstává zachovaná /následkem nadložní skrývky/. Lokalitu třeba evidovat, aby čelní stěna zůstala zachována i po ukončení těžby, pak vyhlásit jako chráněný objekt.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučeno k ochraně spolu s lokalitami z blízkého okolí Údolí Brziny (id 473), Veletice(id 471) a Křemelice (id 484). Tyto lokality představují významný profil dokladující stratigrafický sled hornin proterozoika, siluru a devonu ostrovní zóny pláště středočeského plutonu. 14.10.2010;

Literatura

Chlupáč I./1981/: K stratigrafii a faciálnímu vývoji metamorfovaného paleozoika sedlčansko-krásnohorského ostrova. Věst.Ústř.Úst.geol.56:225-232.Praha. Chlupáč I./1991/: Nově navrhované chráněné geologické lokality v okolí Sedlčan a Krásné Hory.-Čas.Mineral.Geol.36:163-173.Praha. Svoboda J./1933/: Metamorfovaný ostrov sedlčansko-krásnohorský.-Archiv.přírodověd.Výzkum Čech,18,4:1-62.Praha. Svoboda J. et al./1964/: Regionální geologie ČSSR,1,2.Ústř.Úst.geol.Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 22.11.92
Aktualizoval(a): Kachlík Václav 14.10.10, Vajskebrová Markéta 22.11.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 481 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/481.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Čelní stěna činného vápencového lomu s jedinečným průřezem tělesem devonského zkamenělého útesu odkrytou žilou tmavé minety., Markéta Vajskebrová, 2019
Čelní stěna činného vápencového lomu s jedinečným průřezem tělesem devonského zkamenělého útesu., Markéta Vajskebrová, 2019
Čelní stěna činného vápencového lomu s jedinečným průřezem tělesem devonského zkamenělého útesu., Markéta Vajskebrová, 2019
Jedinečný průřez tělesem devonského zkamenělého útesu odhalený na čelní stěně lomu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Jedinečný průřez tělesem devonského zkamenělého útesu odhalený na čelní stěně lomu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]