Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Klepec I., II.

Vyhledávání

Klepec I., II.

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kolín
Katastrální území: Přišimasy, Limuzy
Mapové listy: 1313, 13133
Geologická správní oblast: Středočeský masiv a ostrovní zóna
Lokalizace: Vrch Klepec (kóta 359) cca 500 m v. Přišimas. Území se skládá ze dvou částí: s.část je v lese, j.č. v býv. ovocném sadu.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Velké žulové balvany na vyvýšenině v polích s drobnými zarostlými lůmky.Skupina žulových balvanů, doklad selektivní eroze. Zachování denudačních reliktů říčanské žuly.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 468

Geologie

Geologická charakteristika: ČÚOP: Velké žulové balvany představují denudační zbytky říčanské žuly s vyrostlicemi živců. Na některých balvanech jsou dobře vyvinuty skalní mísy s odtokovými járky a žlábkové pseudoškrapy. V obou částech PP jsou zahrnuty opuštěné lomy, které vytvářejí periodické i hlubší tůně s refugiálním významem pro zvířenu. Kamenné stádo - ojedinělé skupiny velkých balvanů, Stoh slámy: v=(asi)4m, r=(asi)8m, 400t, Slouha: v=(asi)7m, d=(asi)8m, š=(asi)3m, Zkamenělý kočár..., které vznikly zvětráváním a žokovitým rozpadem porfyrické biotitické žuly říčanského typu středočeského plutonu a po odnosu zvětralin byly obnaženy. Působením chemického zvětrávání a korozně erozní činnosti stékající vody vznikly na subvertikálních částech balvanů žlábkové pseudoškrapy. Na vodorovných nebo mírně skloněných plochách balvanů se vlivem složitých zvětrávacích procesů /mechanických, chem., biochem./ vytvořily oválné prohlubně - skalní /obětní/ mísy. Většina mís je zde v pokročilém stádiu vývoje, neboť jsou odvodňovány odtokovými žlábky, které indikují začátek jejich destrukce. (Kamenné stádo Klepec vytváří krajinnou dominantu /Slouha/. Na balvanu Stoh slámy je umístěna pamětní deska - 1844 - tábor lidu proti ujařmení Čechů.)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skalní mísa, škrapy, selektivní eroze
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 655     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Balvanité výchozy vzniklé selektivní erozí hrubozrnné porfyrické žuly říčanského typu (středočeský pluton) podél puklinových systémů. - Příklady zvětrávacích mikroreliéfů granitoidních hornin (žlábkové pseudoškrapy, skalní - obětní - mísy, odtokové žlábky) a zvláštního typu autochtonního kamenného moře (kamenné stádo). - Esteticky působivý prvek - krajinná dominanta. ČÚOP: Skupina žulových balvanů, doklad selektivní eroze. Zachování denudačních reliktů říčanské žuly. Území má celostátní význam pro geologii a geomorfologii.Vyhlášení ZCHÚ: KNV Středočekého kraje, 29. 11. 1977.
Střety zájmů: vegetace, turistika
Popis střetů zájmů: Na balvanu Slouha skvrny od barvy a nápisy. Balvany v lese zarůstají akátovými nálety. (Viz Knížetová et al. 1987).
Stav lokality: dobrý

Literatura

Rubín J., Balatka B. et al./1986/: Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. Academia, Praha. Knížetová L. et al./1987/: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-1985. Bohemia centralis, 16:7-262, Praha. Kříž et al./1987/: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, 13-133 Úvaly.- ÚÚG Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Moravcová Olga, 13.11.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 09.03.06, Gürtlerová Pavla 11.10.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 468 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/468.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Petr Morávek
Informační tabule., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Klepec I. - skalní útvar Slouha., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Klepec I. - skalní útvar Slouha., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]