Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom U obrázku - Písecké hory

Vyhledávání

Lom U obrázku - Písecké hory

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Písek
Katastrální území: Písek
Mapové listy: 2241, 22412
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: Lom 250 m JV od chaty V Živci, 2,5 km V od Písku.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Zatopený jámový lom v mocné žíle pegmatitu a zbytky okolních hald.V sv. pokračování směru žíly jsou čerstvé známky kopání po sběratelích. Udělány 4 digitální fotografie. Navrhuji přeřadit lokalitu do B a navrhnout k ochraně. Seifert Antonín, 24.9.02
Technický objekt: lom
ID : 464

Geologie

Geologická charakteristika: Lom U obrázku byl otevřen na podzim r.1883 a těžba zde skončila r.1897. Krátce byla znovuobnovena v l.1925-27. Lom má rozměry 30x25 m a hloubku 26 m, přičemž je asi z poloviny zatopen vodou. Pegmatitová žíla, v níž byl lom založen, má čočkovitý tvar s protažením směru 120/30 SV a mocnost až 15 m. Pegmatit je značně diferencovaný se silnou albitovou metasomatózou. Těženy byly rozsáhlé partie blokového pegmatitu s růženínem a živci. Z lomu je známo přes 35 nerostných druhů. Vedle živců, křemene (velké bloky růženínu, krystaly záhnědy, ametystu, křišťálu, citrínu), rozměrných krystalů skorylu a berylu zde byly nalezeny drahokamové odrůdy berylu(akvamarín, heliodor, morganit), písekit, monazit, xenotim, bertrandit, apatit, anatas, rutil, titanit, torbornit, arzenopyrit a produkty jeho přeměny farmakosiderit, symplezit, delvauxit a pitticit, dále muskovit, biotit, sericit, flogopit, granát, chalkopyrit, pyrit, limonit, molybdenit a další.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: ložisková geologie, mineralogie, petrologie, těžební činnost a její následky
Jevy: žíla (hydrotermální)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, hydrotermální mineralizace
Hornina: pegmatit
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lom U obrázku je klasickou mineralogickou lokalitou, v době těžby byl mineralogickým nalezištěm mezinárodního významu. Byla zde nalezena řada vzácných nerostů v dobře vyvinutých krystalech často značné velikosti. Z nejzajímavějších jsou to např. poprvé odtud v r.1924 popsaný písekit, poprvé v Čechách nalezený bertrandit či drahokamové odrůdy berylu.
Střety zájmů: sběratelství
Popis střetů zájmů: Okolí lomu je silně devastováno sběrateli minerálů. Lom je zatopen, nahlédnout do lomu možné z dřevěného chodníku.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Navrhuji lokalitu zařadit mezi PP. 11.10.2010;

Literatura

Anonym (1925): Obnovení živcového lomu U obrázku v píseckých horách. Báňský svět, roč.4, str.80-82.Praha. Bernard J.H. et al.(1981): Mineralogie Československa, 2.vyd.,645 str.Praha. Fišera M. et al.(1978): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1:25 000, list 22-412 Kluky.ÚÚG, 58 str.Praha. Chábera S.(1989): 105 let od založení lomu U obrázku, významné mineralogické lokality. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy, roč.29, str. 29-30.České Budějovice. Chalupský J.(1930): Beryl drahý v píseckém živcovém lomu U obrázku. Otavan, roč.13,č.1,str.5.Písek. Krejčí A.(1925): Živcový lom U obrázku u města Písku, jeho historie a mineralogie. Báňský svět, roč.4, str.98-100.Praha. Krejčí A.(1925): Minerály písecké a jich naleziště.Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, roč.99, str.49-65.Praha. Sochor A.(1884): Živcové lomy u města Písku. Vesmír, roč.14,str.242-243.Praha. Želízko J.V.(1928): Ložisko živce u Písku. Věstník Stát.geol.úst.Československé republiky, roč.4,str.23-30.Praha.; Cícha J. (2000): Minerální druhy, nalezené poprvé v Čechách v okolí Písku. - Revue Písku, Písecka a Prácheňska., č. 1,, s. 14-19.; Jihočeský mineralogický klub (2009): Písecké pegmatity. - Spec. číslo časopisu Minerál, České Budějovice, 80 str.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cicha Ivan, 25.10.94
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 16.09.10, Seifert Antonín 11.10.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 464 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/464.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Antonín Seifert, 2002
Antonín Seifert, 2002
Antonín Seifert, 2002
Antonín Seifert, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]