Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Velký Mehelník

Vyhledávání

Velký Mehelník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Písek
Katastrální území: Písek
Mapové listy: 2241, 22412
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: Skalní tvary V a SV od vrcholu Velkého Mehelníku (633 m) 5 km VJV od Písku
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Území s hojným výskytem mohutných balvanů granitoidů se zajímavými tvary zvětrávání a odnosu.Balvanitý, místy až kulovitý rozpad ca. 50 m pod vrcholem na sv. svahu.
ID : 463

Geologie

Geologická charakteristika: V okolí vrcholu Velkého Mehelníku (633 m) vystupují četné mohutné balvany durbachitů typu Čertova břemene (porfyrické amfibol-biotitické melanokratní žuly až melanokratní křemenné syenity), méně i biotitických až muskovit-biotitických žilných žul s turmalínem. Balvany durbachitů vynikají mnoha zajímavými formami zvětrávání a odnosu. Je pro ně charakteristická kulovitá odlučnost, projevující se jejich kulovitým zvětráváním a tvorbou exfoliačních šupin a desek. Nejpozoruhodnější je výskyt dutin typu tafone, resp. basis-tafone. Největší z dutin je na povrch balvanu otevřena nepravidelným, 150 cm dlouhým a 23-60 cm širokým otvorem, rozšiřujícím se dovnitř ve velkou dutinu 160 cm dlouhou, 50-60 cm vysokou a 110 cm hlubokou. Od povrchu balvanu ji odděluje exfoliační šupina mocná 5-10 cm a široká až 60 cm. Na balvanech je dále možno pozorovat četné skalní mísy, mrazové trhliny, vytvořen je zde úpatní výklenek (skalní útvar Loupežnický stůl), pseudokar a nedokonalá balvanová moře.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skála, kamenné moře, tafone
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula), durbachit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Balvany granitoidů v okolí Velkého Mehelníku vynikají zajímavými tvary zvětrávání a odnosu, z nichž jsou nejvýznamnější dutiny typu tafone, patřící k jedněm z nejlépe vyvinutých u nás.
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: V minulosti četné skalní tvary poškozeny či zničeny těžbou kamene, v současné době může dojít k úmyslnému poškození tvarů neukázněnými návštěvníky.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Cícha J.(1994): Skalní tvary na Velkém Mehelníku v Píseckých horách. Zpráva o činnosti za rok 1993, Prácheňské muzeum v Písku, str.30-34.Písek.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cicha Ivan, 19.09.94
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 16.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 463 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/463.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Antonín Seifert, 2002
Antonín Seifert, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]