Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Poustevná jeskyně

Vyhledávání

Poustevná jeskyně

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: Prachatice
Mapové listy: 2234, 22344
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: Mrazové sruby na zalesněném úbočí vrchu Výrovec (686 m), 300 m SSV od vrcholu, 2 km SZ od Prachatic.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Mrazové sruby s několika pseudokrasovými jeskyněmi v granát-sillimanitickém migmatitu.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 461

Geologie

Geologická charakteristika: Nejznámější zdejší pseudokrasová jeskyně se nazývá Poustevná. Vznikla uvnitř mrazového srubu, tvořeného migmatitizovanou biotitickou pararulou. Typologicky ji je možno klasifikovat jako jeskyni rozsedlinovou. Působením řady příznivých faktorů (např. řídké rozpukání horniny na velké skalní bloky) došlo k velmi vysokému stupni rozvolnění mrazového srubu, aniž ještě došlo k jeho destrukci, a k vytvoření morfologicky zajímavého typu pseudokrasové jeskyně. Její ústřední prostorou je síň 5 x 3 x 1,5 m, na kterou navazuje spleť těsných chodeb ve dvou výškových úrovních o celkové délce 35 m. Na povrch jeskyně vyúsťuje deseti otvory a součástí systému je i přes 3 m dlouhý skalní tunel.Tyto podzemní prostory ústí na povrch několika otvory, které jsou vidět v nedalekém okolí. Nedaleko těchtotedy nastříknutá tejeskynních prostor je mohutný skalní převis a dvě puklinové sluje. V sousedství Poustevné jeskyně je další mrazový srub, kde vzniklo větší skalní abri a dvě další pseudokrasové jeskyně v podobě puklin mohutně rozšířených mrazovým zvětráváním (větší o délce 6 m se vchodem 2 x 6 m). V hranáčové suti pod skalami je několik drobných jeskyněk suťových. Granát-sillimanitický migmatit tvoří okrajovou facii migmatitů při kontaktu s prachatickým granulitovým tělesem. Jsou to hrubě lupenité, biotitem a sillimanitem bohaté metasedimentární horniny s vysokým obsahem SiO2, hliníku a železa. Hornina si ale stále zachovává svůj svorový vzhled. Mají výrazně planární stavbu tvořenou zploštělými agregáty sillimanitu a pásky hlavních horninotvorných minerálů. Vedle fibrolitického sillimanitu hornina obsahuje křemen, živce, biotit, granát a běžné akcesorie (apatit, sericit, zirkon).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie
Jevy: jeskyně pseudokrasová, mrazový srub
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové
Hornina: migmatit
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jeskyně Poustevná představuje morfologicky zajímavý typ pseudokrasové jeskyně a je největší pseudokrasovou jeskyní v jižních Čechách. Mrazové sruby s jeskyněmi jsou význačnými tvary zvětrávání a odnosu hornin s výraznými krajinnými prvky.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Petrbok J.(1951): Nekrasová jeskyně Poustevná u Prachatic. Československý kras, roč.4,str.24-26.Brno.; Dudíková, B. et al. (2014): Vysvětlivky ke geologické mapě 1 : 25 000 22-344 Vlachovo Březí.- Archiv ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cicha Ivan, 26.10.94
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 16.09.10, DudíkSchulmannová Barbora 24.04.14, Kukal Zdeněk 06.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 461 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/461.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Detail granát-sillimanitického migmatitu na východním úbočí vrcholu Výrovec , Pavla Gürtlerová, 2010
Skalní sruby v s. úbočí vrchu Výrovec (686 m) , Pavla Gürtlerová, 2010
Skalní sruby v s. úbočí vrchu Výrovec (686 m), zarostlá vyústění pseudokrasové jeskyně. , Pavla Gürtlerová, 2010
Skalní sruby v s. úbočí vrchu Výrovec (686 m) tvořené migmatitiy., Pavla Gürtlerová, 2010
Skalní sruby v s. úbočí vrchu Výrovec (686 m). Puklinová sluj. , Pavla Gürtlerová, 2010
Skalní srub s převisem v s. úbočí vrchu Výrovec (686 m), Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]