Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Žižkova skalka

Vyhledávání

Žižkova skalka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: Prachatice
Mapové listy: 3221, 32211
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: Severně od náměstí v Prachaticích. Výrazná elevace, v jižní části přecházející do skalek a výchozů. Celková výměra 0,3 ha.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skály a skalní výchozy křemenné žíly
Exkurzní lokalita: ano
ID : 456

Geologie

Geologická charakteristika: Výrazným morfologickým jevem v přímo ve městě Prachatice je mohutná, v jednotlivých výchozech dobře sledovatelná křemenná žíla, která se táhne ssv.směrem, přibližně při z.okraji granulitového tělesa. Začíná jako tzv. Žižkova skalka. Selektivní denudací vypreparovaný, strmý, mrazovým zvětráváním rozpukaný křemenný val vystupuje asi 10 m nad své okolí. Skalní výchoz je přes 30 m dlouhý a přibližně 10 m široký. Výplň žíly je tvořena masívním, bílým až nažloutlým křemenem, který je na mnoha místech zbarven povlaky limonitu do rezava. Tento křemen je pronikán sítí různě se rozvětvujících žilek bílého křemene, takže hornina má místy brekciovitý charakter. V hornině je celkem nehojně zastoupen i živec. Žižkova skalka je součástí žíly táhnoucí se směrem k SSV. Křemennou žílu, která vystupuje na několika místech výrazně nad okolní terén, je možno sledovat v uvedeném směru celkem asi 3,5 km až k místu, kde silnice Prachatice - Bavorov odbočuje do Bělče. Jednotlivé partie vystupujících křemenných skalek jsou silně rozpukané. Na puklinách lze nalézt dosti hojné krystalky křemene a v některých dutinkách vyloučené sloučeniny železa, vzniklé pravděpodobně rozkladem pyritu. Podél puklin došlo též mrazovým zvětráváním k oddělování jednotlivých různě velkých ostrohranných balvanů horniny.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geomorfologie, mineralogie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skála, skalní zeď, žíla (hydrotermální), výchoz
Původ geologických jevů (geneze): hydrotermální mineralizace
Hornina: žilný křemen
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1238     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výrazný morfologický jev. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Prachatice, 24. 5. 1989.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Skalky jsou začleněny do udržovaného městského parku. 28.07.2010;

Literatura

Hejtman B.(1951): Zpráva o geologickém mapování v sv.části prachatického granulitového masívu.-Věst.Ústř.Úst.geol.,26,29-33.Praha. Hejtman B.(1977): Prachatické granulitové těleso a jeho okolí.-Exkurze do jihočeské části moldanubika,15-26.Čs.spol.mineral.geol.ČSAV.Praha. Chábera S.(1958): Některé morfologicky produktivní křemenné žíly v jižních Čechách.-Sbor.Kraj.vlastivěd.Muz.(Č.Budějovice), Přír.Vědy,1,107-118.České Budějovice. Chábera S.(1982): Geologické zajímavosti jižních Čech.-Jihočeská vlastivěda, Ř.B.Jihočes.nakl.České Budějovice.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Slabý Jaromír, 10.11.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 28.07.10, Seifert Antonín 14.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 456 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/456.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled k jjz. ve směru žíly. V pozadí kostel na náměstí v Prachaticích a vrcholek Libínu (1096 m), Pavla Gürtlerová, 2010
Pohled k jjz. ve směru žíly. V pozadí kostel na náměstí v Prachaticích a vrcholek Libínu (1096 m), Pavla Gürtlerová, 2010
Výchozy křemenné žíly na skalkách v městském parku v Prachaticích, Pavla Gürtlerová, 2010
Pohled k ssv. ve směru žíly. Drobné výchozy v křemenném valu, který navazuje na skalky v městském parku., Pavla Gürtlerová, 2010
Pohled na skalku od jz. Výška cca 5m., Pavla Gürtlerová, 2010
Pohled k jjz. ve směru žíly. V pozadí kostel na náměstí v Prachaticích a vrcholek Libínu (1096 m), Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]