Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Maršovický vrch

Vyhledávání

Maršovický vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Chlum u Dubé, Maršovice
Mapové listy: 0242, 02424
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Vrcholová partie Maršovického vrchu a stěna nejvyšší etáže činného lomu na fonolit, přilehlý několikaetážový lom, část odlesněného hřbetu
Charakteristika objektu: lom odhalující těleso třetihorního fonolitu s tektonickým porušením
Technický objekt: lom
ID : 45

Geologie

Geologická charakteristika: Těleso fonolitu má charakter lakolitu, který pronikl v terciéru (spodní oligocén) do komplexu metamorfovaných svrchnoproterozoických hornin a nemetamorfovaných křídových sedimentů. Leží v ose tvz. maršovické elevace (Vejlupek - Kaas 1986), v JV. cípu jednoho z jejích segmentů - kry Maršovického vrchu. Tektonické pohyby modifikující omezení této kry spadají z velké části až do období po utuhnutí fonolitu a mají tak za následek silné porušení fonolitového tělesa. Geologickou a tektonickou stavbu fonolitu se zabývali například Graber (1907), Müller (1925), Klein (1963), nověji Coubal - Klein (1992) a Coubal - Klein - Adamovič (1993). Ložiskový průzkum prováděli Klícha a kol. (1970) a Nedomlel (1981). Petrografické a chemické složení fonolitu studovali např. Shrbený - Macháček (1973) a Krutský (1989). Jedná se o sodalitický fonolit s přímněsí analcimu. Těleso fonolitu na vrcholu Maršovického vrchu je na JV J a zčásti na SZ tektonicky omezeno. Pohyby na křehkých strukturách porušujících fonolit vyvolalo napětí směru SSZ-JJV s úklonem přibližně 45° k SSZ, případně k JV. Působilo tak zhruba kolmo na směr protažení kry Maršovického vrchu. Kra byla nalámána slabým střihem ve směru SSV-JJZ, ale hlavně silným příčným stlačením, které pravděpodobně souvisí s jejím výzdvihem (Adamovič - Coubal 1994, Coubal - Klein - Adamovič 1993). Tuto tektonickou zónu lze označit za transparentní. Stáří uvedené tektonické fáze je pravděpodobně svrchní miocén (Coubal - Klein 1992).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: petrologie, geologie, strukturní geologie (tektonika), vulkanologie
Jevy: deformační stavby
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: fonolit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Předmětem navrhované ochrany jsou tyto jevy křehké tektoniky: tlakově smykové zlomy ve fonolitu doprovázené pásmy alternace a drcení, smykové zlomy ve fonolitu s klasicky vyvinutými striacemi, různé typy puklin ve fonolitu, zvláště tahově smykové pukliny s prostorovými útvary na puklinových plochách (doposud nepopsáno). Jde o výjimečný případ makroskopicky pozorovatelného tektonického porušení terciérních vulkanitů umožňující lepší datování alpinských tektonických pohybů v Českém masivu a o jediný prokazatelný případ transgresní zóny mladoalpinského stáží v centrální části Českého masivu. Ochrana rovněž zachovává estetický ráz krajiny a vzhled Maršovického vrchu jako krajinné dominanty. Dne 21.11.1994 oznámil OÚ Česká Lípa záměr vyhlášení zvláště chráněného území.
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Navrhované území se nachází v oblasti dobývacího prostoru ložiska újezd u České Lípy s těžbou fonolitu jako suroviny pro výrobu hutného drceného kameniva. Těžbu provádí a.s. Wimpey Severokámen. Lokalita byla těžbou dobře odkryta, nyní je však těžbou akutně ohrožena.

Literatura

Shrbený, O. - Macháček, V. (1973): Microelements in melilitic rocks in northern Bohemia. - Čas. min. geol., 19, 1, 15 - 25.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Adamovič Jiří, 27.10.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 18.04.05

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 45 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/45.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lom ve fonolitu., Markéta Vajskebrová, 2020
Lom ve fonolitu., Markéta Vajskebrová, 2020
Lom ve fonolitu., Markéta Vajskebrová, 2020
Lom ve fonolitu., Markéta Vajskebrová, 2020
Maršovický vrch - zvlněná zlomová plocha s ohlazy ve fonolitu., Jiří Adamovič, 1994
Maršovický vrch - tektonické ohlazy ve fonolitu., Jiří Adamovič, 1994


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]