Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čerťák u Libochovan - Porta Bohemica

Vyhledávání

Čerťák u Libochovan - Porta Bohemica

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Katastrální území: Libochovany
Mapové listy: 0243, 02431
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Pravá strana údolí Labe, skalní výchozy v okolí kóty Čerťák 248 m n. m., 600-640 m severně od kóty 264 Hrádek, 1 km východně od Litochovic nad Labem, 1 km na JV od železniční stanice v Libochovanech, hrana bývalého lomu, přístup od silnice Velké Žernoseky - Libochovice po modré značce asi 1,5 km ke kříži Sv. Huberta, pak po cestě a okraji louky asi 500 m k severu na elevaci Čerťák
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: ortorulové výchozy, unikátní doklad eolických ohlazů na skalním výchozu
Exkurzní lokalita: ano
ID : 4324

Geologie

Geologická charakteristika: Skalnatý vrchol elevace je tvořen středně zrnitou granát-muskovitickou ortorulou při z. okraji amfibolitů, které se nachází východněji, hned za roklí. Ortorula je nezvykle pevná, čerstvá. Je zde patrné slabé usměrnění, podle něhož se místy skalní bloky rozpadají. Nezvyklá čerstvost horniny by mohla být způsobena prvotním erozním vlivem vodního proudu, původního toku Labe, před jeho pozdější antecedencí vyzdvihované oblasti. Nápadné jsou jejich neobvyklé tvary s ostrými hranami a vyhlazeným povrchem, které svědčí o dlouhodobém působení větrné eroze, patrně v meziledových dobách.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum), Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: paleozoikum - karbon, kenozoikum - kvartér
Témata: geomorfologie, těžební činnost a její následky, kvartérní geologie
Jevy: eroze, výchoz, sluňák
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), eolická (činnost větru)
Hornina: ortorula, migmatit
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělé zachování tvarů vzniklých eolickou činností patrně během glaciálu, unikátní lokalita v Českém masivu
Střety zájmů: těžba povrchová, rekreace, vegetace
Popis střetů zájmů: Výchozy jsou na samé hranici starého lomu a jsou využívány pro horolezeckou činnost. Část výchozu dále od hrany lomu postupně zarůstá vegetací.
Stav lokality: dobrý

Literatura

není známa

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vajskebrová Markéta, 03.12.22
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 11.01.23

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4324 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4324.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Na okraji někdejšího lomu se zachovala skalní elevace s patrnými stopami eolického zvětrávání., Markéta Vajskebrová, 2022
Zarůstající část lokality dále od hrany lomu. Rozpad podle puklin paralelních s foliačními plochami. Tato část výchozu je patrně ovlivněna říční erozí spíše než eolickou., Markéta Vajskebrová, 2022
Vrchol Čerťáku s ostrými ohlazy eolickou činností., Markéta Vajskebrová, 2022
Zarůstající část lokality dále od hrany lomu. Rozpad podle puklin paralelních s foliačními plochami. Tato část výchozu je patrně ovlivněna říční erozí spíše než eolickou. , Markéta Vajskebrová, 2022
Vrchol Čerťáku (s jistícími a slaňovacími kruhy) s ostrými ohlazy eolickou činností., Markéta Vajskebrová, 2022
Vrchol Čerťáku s ostrými ohlazy eolickou činností., Bedřich Mlčoch, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]