Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Starý Jičín - zářez u kostela

Vyhledávání

Starý Jičín - zářez u kostela

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Nový Jičín
Katastrální území: Starý Jičín
Mapové listy: 2512, 25124
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: skalní zářez cesty o rozměrech 14 x 2 mezi smuteční síní a kostelem sv. Václava; asi 550 m jjz. směrem od Starojického kopce (k. 496 m)
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: odkryv slepenců palkovického souvrství v kelčském vývoji slezské jednotky
Exkurzní lokalita: ano
ID : 4309

Geologie

Geologická charakteristika: V odkryté části vystupují sedimentární brekcie, konglomeráty a pískovce s ojedinělými tenkými vložkami hnědošedých vápnitých jílovců. Sedimentární brekcie a konglomeráty jsou drobnozrnné s převažujícími úlomky vápence štramberského typu s mocností lavic v rozmezí 30 až 100 cm do nadloží s přibývajícími většími klasty vápenců v rozmezí 2–8 cm. Pískovce jsou střednozrnné až hrubozrnné vápnité s proměnlivou příměsí křemene. Přítomny jsou i tenké vložky hnědošedě navětralých vápnitých jílovců. Lavice generelně upadají směrem k J až JJV (163/40).
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - kelčský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: sedimentologie, stratigrafie, paleontologie
Jevy: zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , brekcie, pískovec, jílovec (lupek)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: dobře přístupný a reprezentativní odkryv slepenců palkovického souvrství v kelčském vývoji slezské jednotky, doklad sedimentace z hustých gravitačních proudů s imbrikací klastů (zešupinatění)
Součást Geoparku: Podbeskydí
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: beze změn 14.10.2022;

Literatura

Stráník, Z. - Bubík, M. - Švábenická, L. (1997): Svrchnokřídové stáří konglomerátů od Starého Jičína. - Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 1996, 43 - 44. Brno; Bubík et al. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000, list 25-124 Starý Jičín, Archiv České geologické služby, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Maceček Lukáš, 12.04.22
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 14.10.22

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4309 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4309.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Slepence palkovického souvrství v zářezu nad kostelem ve Starém Jičíně., Miroslav Bubík, 2020


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]