Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Starojická Lhota - pískovna

Vyhledávání

Starojická Lhota - pískovna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Nový Jičín
Katastrální území: Jeseník nad Odrou - Hůrka
Mapové listy: 2512, 25124
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: pískovna asi 3 km zsz. od Starého Jičína, 80 m sz. od křížení Vlčnovského potoka se silnicí Hůrka - Starojická Lhota, opuštěná pískovna se stěnou o rozměrech 15 x 5 m
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: pískovna s glacifluviálními štěrky
Technický objekt: pískovna
ID : 4308

Geologie

Geologická charakteristika: Několik menších opuštěných či dosud příležitostně využívaných pískoven. V dosud zachovalé stěně pískovny vysoké asi 5 m je bazální část budována štěrky a písky s klasty nordik (velikost valounů 0,5–3 cm) doklající fluviální sedimentaci v tocích sycených tavnými vodami z čela ledovce sálského zalednění ve středním pleistocénu. Na štěrky ostře nasedají sprašové hlíny, které tvoří strmou stěnu. V dříve těžené části pískovny je výplň širokého proglaciálního koryta směřujícího k JJZ tvořená subhorizontálně laminovanými písky až prachovitými písky. Flyšové horniny tvoří přibližně polovinu klastů ve štěrkové frakci, hojné jsou i kulmské droby a křemen, nordika jsou zastoupeny pouze necelými 3 %.
Regionální členění: Karpaty - kvartér západních Karpat
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér - pleistocén
Témata: kvartérní geologie, sedimentologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): glacigenní (činnost ledovcová), eolická (činnost větru)
Hornina: štěrk, sprašová hlína
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: ukázka glacifluviálních štěrků a písků překrytých sprašovou hlínou
Součást Geoparku: Podbeskydí
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: zarůstání náletovou vegetací
Stav lokality: dobrý

Literatura

Bubík et al. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000, list 25-124 Starý Jičín, Archiv České geologické služby, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 12.04.22
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 14.10.22

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 4308 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/4308.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Glacifluviální písčité štěrky překryté sprašovou hlínou, pískovna ve Starojické Lhotě, Milan Geršl, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]