Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ralsko

Vyhledávání

Ralsko

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Svébořice
Mapové listy: 0331, 03311
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Vrcholová partie kóty Ralsko (k. 696), 3 km sv. od Mimoně, asi 1,5 km sv. od obce Vranov u Mimoně.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Přírodní rezervaci tvoří skály, sutě a suťové lesy na vrcholu Ralska. Zalesněný morfologicky výrazný vrch.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 43

Geologie

Geologická charakteristika: Vrchol Ralska je tvořen mocnou žilou neovulkanitů směru SV-JZ. Ta byla těžena v lomu na JZ. úbočí Ralska a tvoří na vrcholu výrazný hřbet označovaný německými autory jako Schauhübel. Hornina byla analyzována Scheumannem (1913) a Shrbeným (1989) byla určena jako silně alkalický sodalitický trachyt. Žíla má řadu odžilků svírajících s ní ostré úhly. Na severovýchodním úbočí bylo zjištěno těleso trachytoidu (Rutšek, v tisku). Na svazích pod vrcholem jsou rozsáhlá suťová pole, místy až balvanové haldy a proudy. Níže ve svazích (mimo PR) vycházejí na povrch svrchnokřídové křemenné pískovce jizerského souvrství (střední turon) - PP Vranovské skály.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, vulkanologie, petrologie, těžební činnost a její následky
Jevy: suťové pole, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: trachyt, nefelinit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 360     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vrcholová část vrchu tvořena žilou neovulkanitu, pokrytá suťovými poli se suťovými porosty a reliktními bory. Výrazná krajinná dominanta. Vyhlášení ZCHÚ: MŠANO, 31. 12. 1933, č. předpisu: 143.547/33; změny nebo doplnění: MKI, 26. 9. 1967, č. předpisu: 11.033/67; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 17.094/87 z 21. 12. 1987); výměra 17,15 ha.
Součást Geoparku: Ralsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Na samotném chráněném území dřívější těžba kamene. Nyní bez střetů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Scheumann, K. H. (1913): Petrographische Untersuchungen an Gesteinen des Polzengebietes in Nord Bohmen. - Leipzig. Shrbený, O. (1989): Major and trace elements in Tertiary volcanics of the Lužické hory Mts. and the adjacent area, northern Bohemia. - Čas. Min. Geol., 34, 3, 235-253. Praha. Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.; Rapprich V. (2012): Za sopkami po Čechách, Grada Publishing, České Budějovice, 240 stran.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Adamovič Jiří, 14.11.94
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 26.06.07, Gürtlerová Pavla 10.07.09, Vajskebrová Markéta 26.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 43 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/43.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Krajinná dominanta (696 m n. m.), nápadná svým kuželovitým tvarem se čtyřsetmetrovým převýšením proti údolí Ploučnice. , Dominik Rubáš, 2015
Pohled na Ralsko z Mimoně od kostela., Pavla Gürtlerová, 2009
Pohled na Ralsko od východu z Velkého jeleního vrchu., Pavla Gürtlerová, 2009
Ralsko - morfologicky významný vrch, pohled od SZ, Markéta Vajskebrová, 2001
Ralsko - celkový pohled od jihu, v popředí pískovcové Vranovské skály, Jiří Adamovič, 1995
Ralsko - výchozy tefritu na vrcholu, Jiří Adamovič, 1995


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]