Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mrazové srázy u Lazen

Vyhledávání

Mrazové srázy u Lazen

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Klatovy
Katastrální území: Strašín u Sušice
Mapové listy: 2233, 22332
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - okres KT; mold. Českého lesa; domažlické kryst.; zp.č. pluton; zp.č. bazické magmatity
Lokalizace: 1 km jjz.od Strašína, pod jv. okrajem osady Lazny
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Dokonale vyvinutý mrazový sráz s kamenným mořem, celková výměra 1,86 ha
ID : 428

Geologie

Geologická charakteristika: Na ssz. svahu kóty 712 - U Valchaře, v migmatitických biotitických rulách pestré série šumavské větve moldanubika, je vyvinut mrazový srub s mrazovým kamenným mořem. Geol. char. podle Babůrka J., 2001, str. 56: Lokalita se nachází v oblasti nejvyššího stupně migmatitizace na celém území mapovaného listu. Jde o jemně zrnitý biotitický nebulitický migmatit, místy s cordieritem. Migmatitizací nepostižené zbytky restitu jsou jen sporadické a difúzně omezené v základní hmotě horniny, tvořené křemenem, draselným živcem a plagioklasem v V nejseverním okraji horského hřebene jsou vyvinuty mrazové sruby místy vysoké až 15 m.. Jedná se o samostatné skalní útvary, ze všech čtyř stran příkře ohraničené, odlamující se ve velkých blocích po svahu. Jde o doklad intenzivního mrazového zvětrávání. Již ve třicátých letech byly mrazové sruby u Lazen vyhlášeny za přírodní památku zásluhou rodáka z blízké Sušice a zakladatele moderní české geomorfologie, prof. Kunského.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: mrazový srub, kamenné moře, selektivní eroze, skála
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: pararula
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 626     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojediněle zachovaný mrazový sráz a srub na ssz.svahu kóty 712. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Klatovy, 8. 4. 1976.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Babůrek J. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 22332 Kašperské Hory.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Babůrek Jiří, 02.10.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 08.10.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 428 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/428.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Informační tabule Přírodní památky, Pavla Gürtlerová, 2018
Pavla Gürtlerová, 2018
Markéta Vajskebrová, 2018
Markéta Vajskebrová, 2018
Markéta Vajskebrová, 2018


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]